logo PTBIOCH

logo FEBS

 W poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku Pan Profesor Mieczysław Rajmund Chorąży świętował - w miejscu, które współtworzył i ukochał, w gronie bliskich, przyjaciół i współpracowników Instytutu Onkologii w Gliwicach - Jubileusz 95-lecia swoich urodzin. W świecie nauki był znakomicie rozpoznawalny. Sylwetka Profesora, dokonania badacza i społecznika, wybitny dorobek znane były nie tylko naukowcom… Był…

W sobotę, dwudziestego dnia lutego 2021 roku Profesor odszedł …

Jak opowiedzieć we wspomnieniu długie, aktywne i bardzo wartościowe życie niemal stuletniego Człowieka? Lekarz, twórczo działający naukowiec – Jego pasją była biochemia i biologia molekularna nowotworów - wrażliwy i odważny społecznik wierzył w naukę, jako drogę osiągania wiedzy oraz w moc więzi rodzinnych (międzyludzkich); były dla Niego sposobem na życie i wskazówką szlachetnego postępowania.

Pan Profesor urodził się 31 sierpnia 1925 roku w Janówce koło Białej Podlaskiej, w rodzinie osiadłej na Podlasiu w połowie XIX wieku. Naukę rozpoczętą w gimnazjum w Białej Podlaskiej kontynuował w Warszawie na tajnych kompletach podczas II Wojny Światowej. Równolegle w tym wojennym czasie zaangażował się w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, w końcu w walce w Powstaniu Warszawskim. Internowany, po upadku Powstania, przebywał w obozie jenieckim (numer jeniecki XIA 47 669). Temu okresowi młodzieńczego życia przypisywał istotne znaczenie dla kształtowania swojej postawy w czasach powojennych.

Studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie podjął po powrocie z niewoli. Realizował je z dobrymi, a nawet celującymi wynikami, odbierając dyplom lekarza z rąk dziekana AM, prof. Marcina Kasprzaka, w czerwcu 1951 roku. Nieprzyjazne i represyjne decyzje ówczesnych władz nie pozwalały na podjęcie pracy zawodowej w placówce wymarzonej przez młodego lekarza, choć miał wsparcie oraz znakomite rekomendacje i pomocne gesty wspaniałych naukowców, profesorów Łukaszczyka z Instytutu Onkologii w stolicy, czy Grzegorza Bagdasariana z Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Kolegom z młodego pokolenia wyjaśnić należy, że w owym czasie pracę należało podjąć w miejscu nakazanym, a nie upragnionym. W końcu przyszły profesor Chorąży otrzymał zgodę na podjęcie pracy w cywilnej jednostce. Został zatrudniony w Gliwicach, w Państwowym Instytucie Rakowym, a dokładnie w Zakładzie Biopatologii Nowotworów, prowadzonym przez znakomitego naukowca prof. Kazimierza Duxa. Przez rok pracował jako lekarz w pionie klinicznym, ucząc się i poznając inne działy wiedzy, niezbędne w pracy Instytutu; radioterapię z nauką konstruowania aparatów radowych oraz pracę ambulatoryjną. Później prof. Kazimierz Dux zatrudnił Profesora na stanowisku asystenta w Zakładzie Biopatologii Nowotworów, przemianowanym wkrótce w Zakład Biologii Nowotworów. W trzy lata później prof. Dux przeniósł się do Instytutu Onkologii w Warszawie, a kierownictwo Zakładu przejął docent Henryk Godlewski. W tle różnych ponurych zdarzeń politycznych rozpoczęły się plany rozwoju eksperymentalnej onkologii w oparciu o umiejętności pracowników Zakładu Biologii Nowotworów, szkolonych w doskonałych badawczych ośrodkach zagranicznych. Z czasem możliwości stypendialne, co prawda z trudem, ale zostały osiągnięte; prof. Chorąży mając stypendium Fundacji Rockefellera odbył staż w Visconsin University (1959-63). Kontakty z naukowcami i ośrodkami spoza Polski stały się częste, i przyniosły wymierne pozytywne rezultaty dla rozwoju kadry i Zakładu Biologii Nowotworów, którym Profesor kierował od 1963 do 1995 roku. W okresie pobytu Profesora w Ameryce rozwijały się badania znaczenia i roli kwasów nukleinowych w kancerogenezie i patogenezie raka; tym zagadnieniom ustąpiła wcześniejsza problematyka badawcza nad hormonozależnością nowotworów. Rozmaite techniki histochemiczne wspierały badania eksperymentalne prowadzone w Zakładzie, badania ultrastruktury komórek, studia pobierania DNA przez komórki organizmów eukariotycznych, i wreszcie badania nad strukturą i organizacją sekwencji nukleotydowych DNA, które przekształciły się w badania nad strukturą i funkcja genów były realizowane w Zakładzie z całym rozmachem i determinacją przez Zespół Profesora i następne młode pokolenia rosnące i angażowane w Zakładzie. Profesor Chorąży za namową innego znakomitego śląskiego naukowca- prof. Jerzego Chmielowskiego-  prowadził wykłady z biologii molekularnej na Wydziale Biologii UŚ; rozwijała się rzetelna współpraca pomiędzy Zakładem, a absolwentami Uniwersytetu. Zwyczajnością stała się obecność pracowników Zakładu Biologii Nowotworów na wszelkich spotkaniach naukowych krajowych i zagranicznych. Niejako normą stawały się szkolenia i praca naukowców z Zakładu (także techników) na warunkach stypendialnych w wiodących placówkach badawczych Europy i Ameryki. W ocenie Pana Profesora ponad 25 osób pracujących w przeszłości w Zakładzie przezeń kierowanym pozostało lub do dziś pozostaje w laboratoriach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Kanadzie, USA. Wyposażenie Zakładu w aparaturę badawczą i pomiarową stawało się nowoczesne, stwarzając warunki do prowadzenia badań tak cennych jak w wiodących ośrodkach zagranicznych. Profesor zapraszał zagranicznych naukowców, pokonując nie bez trudności przeszkody stawiane przez biurokracje. Zorganizowane w Warszawie w 1961 międzynarodowe sympozjum biologii nowotworów (przez prof. Duxa i Mühlbocka) sprawiło wizyty wybitnych uczonych ze światowych laboratoriów i rozwinęło kontakty naukowe z polskimi badaczami w przyszłości. Częste naukowe kontakty, spotkania robocze tak w Zakładzie Profesora, jak w światowych ośrodkach niejednokrotnie przeradzały się w serdeczne więzy między uczonymi; taką relacją była choćby cenna przyjaźń Jubilata ze współodkrywcą wirusa HIV profesorem Robertem Gallo.

Z inicjatywy Profesora w Gliwicach w latach 70. XX wieku organizowano siłami Zakładu systematycznie przez 13 lat coroczne jesienne Spotkania Naukowe zawsze z udziałem kilku naukowców z zagranicy. W 1997 roku Spotkania reaktywowała Pani prof. Joanna Rzeszowska i dzięki jej zaangażowaniu oraz zespołu Zakładu Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Onkologii międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą Gliwickie Spotkania Naukowe odbywa się co roku, zawsze w listopadzie, gromadząc naukowców o światowym autorytecie oraz ponad 200 uczestników.

W latach 70. XX w. Profesor uczestniczył w poważnych planach rozbudowy Instytutu Onkologii w Gliwicach, w tym rozbudowy działu badawczego; łatwo nie było!

Rezultaty pracy badawczej, życia naukowego Profesora są nie do przecenienia. Ponad 140 publikacji jest Jego autorstwa lub z Jego współudziałem. Profesor promował wielu doktorów, m. in. dr Jerzego Jurkę i obecnych profesorów: Jana Filipskiego, Zdzisława Krawczyka, Józefa Mendeckiego, Joannę Rzeszowską. Profesor Mieczysław Chorąży w ponad 60-letniej pracy naukowej prowadził badania nad izolowaniem metafazalnych chromosomów komórek białaczki, strukturą powtarzających sekwencji DNA, ekspresją wczesnych genów w regenerującej wątrobie, uszkodzeniami DNA i chromosomów ludzi eksponowanych na zanieczyszczenia środowiskowe. 

Od roku 1971 był Profesor członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, rzeczywistym od 1986, a członkiem Prezydium PAN od roku 1981. Członkiem Polskiej Akademii Umiejętności był Profesor od roku 1995. r Od roku 1965 Profesor był członkiem European Association for Cancer Research, pełniąc tam zaszczytne funkcje: członek Komitetu Wykonawczego (1982-85) oraz wiceprezes w czterech kolejnych latach. Od roku 1976 był członkiem American Association for Cancer Research. Można powiedzieć, że rzeczą naturalną była przynależność Profesora do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (prezes Towarzystwa w latach 1974-78), Polskiego  Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Pan Profesor był związany z Polskim Towarzystwem Biochemicznym od 1958 roku, czyli od początku istnienia naszej organizacji. Przewodniczył Oddziałowi Śląskiemu w latach 1965-67,  pracował w zespołach redakcyjnych czasopism Towarzystwa - Postępy Biochemii i Acta Biochimica Polonica.

Twórczość naukowa, aktywność badawcza, szeroka i skuteczna działalność patriotyczna oraz społeczna, obecność w życiu miasta i Regionu była znakomicie doceniona zarówno przez najwyższe władze państwowe, naczelne naukowe jak i towarzystwa czy organizacje lokalne. Jubilat był dwukrotnie odznaczony w 1944 r. Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami; Krzyżem Kawalerskim OOP w 1976, a Krzyżem Oficerskim OOP w 1987 r., Warszawskim Krzyżem Powstańczym w 1997 r., Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP w 2002 r. Pan Profesor był laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Bolesława Skarżyńskiego w roku 1984. W roku 1996 otrzymał Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, a w 1983 otrzymał Nagrodę The Alfred Jurzykowski Foudation. Jubilat był wielokroć wyróżniany przez PAN i Ministerstwo Zdrowia. W roku 1998 Polskie Towarzystwo Biochemiczne nadało Jubilatowi godność Członka Honorowego. Uczelnie medyczne w Łodzi i Białymstoku wyróżniły Profesora doktoratem Honoris Causa.

Profesor przyznawał w rozmowach i wspomnieniach, że ludzie spotykani w Jego życiu sprawili, że był zainteresowany nauką, wiedzą  i drugim człowiekiem. Twierdził, że to otaczający ludzie nauczyli Go patrzeć refleksyjnie na życie i sprawy, twórczo, twardo, ale życzliwie. Profesor uważał, że miał szczęście i przywilej spotykać ludzi serdecznych i prawych, dzięki którym mógł czerpać z nich samo dobro. Istotnie, Profesor Mieczysław Chorąży był niewątpliwie Wzorcem obywatelskiego zaangażowania i Autorytetem naukowym i moralnym, był symbolem Gliwic; postrzegano Go jako aktywistę, społecznika angażującego się z pasją w sprawy miasta. Kapituła 18. edycji plebiscytu „Nowin Gliwickich” uhonorowała Profesora tytułem Człowieka Ziemi Gliwickiej 2014 za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii i biochemii nowotworów, propagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej oraz zainicjowanie i prowadzenie gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. To ostatnie dzieło o walorach edukacyjnych i poznawczych zostało stworzone przez Profesora dla społeczności Gliwic.

W dniu 3 maja 2017 r. Prezydent Rzeczpospolitej uhonorował Prof. Mieczysława Chorążego Orderem Orła Białego. Działo się to podczas uroczystości w Zamku Królewskim z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas składania gratulacji Prezydent, zwracając się do Profesora, wypowiedział te słowa: Order Orła Białego dla prof. Mieczysława Chorążego to wyraz uznania za walkę o ludzkie życie, wkład w naukę i rozsławianie Polski, i kontynuując dodał: to jest Order Orła Białego za walkę o ludzkie życie, za rozsławianie Polski na świecie, za wielki dorobek naukowy, bo mozolna praca lekarza i naukowca, pionierskie badania prof. Chorążego to "dziesiątki tysięcy przedłużonych, uratowanych ludzkich istnień".

Nieobecny jest symbolem wartościowej wiedzy, rzetelnej nauki, współtwórcą renomy jednej z najlepszych placówek onkologicznych w Polsce – Instytutu Onkologii w Gliwicach. Pan Profesor Chorąży był przykładem niespotykanej kultury osobistej (nie podnosił głosu), ogromnej dobroci dla wszystkich, bez względu na społeczny status potrzebującego pomocy; bezcenne!. 

 Społeczność biochemiczna, chyląc głowy, z ogromnym smutkiem, równolegle składając slowa serdecznego współczucia Wszystkim, którym Nieobecnego boleśnie zabrakło!!

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wirtualny Kongres FEBS 2021

Wirtualny Kongres FEBS 2021

Kongres FEBS 2021 odbędzie się całkowicie w przestrzeni wirtualnej. Więcej szczegółó: https://2021.febscongress.org/

więcej więcej