logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała Nagrody, które postrzegane są w opinii społecznej jako najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Laureatami zostali wybitni polscy uczeni - profesorowie Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prof. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ został nagrodzony przez FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów. Nagrodą FNP została wyróżniona teoria ewolucji historii życiowych organizmów autorstwa prof. Jana Kozłowskiego. Kluczowym dla rozwoju teorii był esej teoretyczny z 1992 r. opublikowany w czasopiśmie „Trends in Ecology and Evolution”. Laureat opisał w nim, jak organizmy rozporządzają dostępnymi zasobami na potrzeby wzrostu i rozmnażania oraz jaki ma to wpływ na wiek dojrzewania i masę ciała.

Prof. Józef Spałek z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ otrzymał nagrodę w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J. Jest to standardowy model w teorii układów silnie skorelowanych elektronów. Silne korelacje między elektronami stanowią podstawę wyjątkowych właściwości fizycznych takich układów, jak niekonwencjonalne (wysokotemperaturowe) nadprzewodnictwo i nowe fazy kwantowe

Prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otrzymał Nagrodę FNP obszarze nauk chemicznych i o materiałach za odkrycie niezwykłych właściwości optycznych nanomateriałów dla optyki nieliniowej. Profesor Marek Samoć jest specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej, zaangażowanym w badania nad nowymi materiałami dla optoelektroniki i fotoniki.

 Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,  Wydział Zamiejscowy w Sopocie, otrzymał Nagrodę FNP w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego. Laureat badał, jak ludzie spostrzegają i oceniają innych ludzi oraz samych siebie. Ustalił, że samych siebie spostrzegamy głównie na wymiarze sprawczości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależy poczucie własnej wartości (samoocena). Natomiast innych postrzegamy z perspektywy odbiorcy głównie na wymiarze wspólnotowości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależą nasze oceny i postawy wobec innych osób. Oceniając siebie samych patrzymy z perspektywy sprawcy monitorującego skuteczność działania i bierzemy pod uwagę głównie sprawność w realizacji własnych celów, o których z góry zakładamy, że są dobroczynne.

Nagrody FNP przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody 200 tys. zł.

Jubilat - Prof. Stanisław Bielecki, jeden z liderów polskiej biotechnologii - obchodzi 9 listopada b.r. 70. Urodziny. Piękne  życzenia urodzinowe składa Zarząd Główny, a Współpracownicy dołączają list, jakże serdeczny!

 

Add multos annos, Panie Profesorze! 

 

Sandomierzanin z urodzenia, Łodzianin z wyboru

Profesor Stanisław Bielecki urodził się 70 lat temu w Sandomierzu. W 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów poznał obecną żonę Marię. Po ich ukończeniu podjął pracę w Instytucie Biochemii Technicznej, którym kieruje od 1998 roku. Znakomicie łączył życie rodzinne ze swym powołaniem zawodowym. Doktorem nauk technicznych został w 1978 r, stopień doktora habilitowanego nadano mu w 1990 r, a osiem lat później - tytuł profesora. W międzyczasie pojawiły się na świecie dzieci: córka Ewa i syn Piotr.

Swoją karierę na Wydziale Chemii Spożywczej rozpoczynał pod skrzydłami prof. Edwarda Galasa, który wówczas budował pierwszą w Polsce Szkołę Biochemii Technicznej. Założyciel Instytutu Biochemii Technicznej szybko poznał się na młodym adepcie nauki, a dzisiejszy Jubilat ciężką pracą i zaangażowaniem odpowiadał na dawane mu szanse i nowe wyzwania. Był to przecież okres naszej polskiej rzeczywistości, kiedy wymiana naukowa nie była łatwa, a dostęp do źródeł światowej wiedzy mocno skomplikowany. Jeszcze jako młody asystent otrzymał wówczas mało powszechną możliwość wyjazdu na roczny staż do dobrego japońskiego uniwersytetu w Osace. Po powrocie wprowadził nowoczesne techniki badawcze do eksperymentów realizowanych w Instytucie. Prof. Galas będąc rektorem PŁ w latach 1975-1981 powiedział, iż „jego uczeń także zostanie Rektorem PŁ”. Przewidywania się sprawdziły bowiem Jubilat był zarówno prodziekanem, dziekanem, prorektorem jak i w latach 2008 – 2016 pełnił funkcje Rektora PŁ. Od początku swej działalności zawodowej Stanisław Bielecki związany jest z Politechnika Łódzką, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora zwyczajnego. Był współorganizatorem pierwszego w Polsce kierunku kształcenia w zakresie biotechnologii, jak również aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Biotechnologii od momentu jej powstania w 1978 roku, będąc między innymi członkiem sześcioosobowego Zarządu tego biotechnologicznego gremium. Jego pasje naukowe rozwijały się od badań nad budową i enzymatyczną hydrolizą biopolimerów ściany komórkowej drożdży po biosyntezę biopolimerów mających szereg użytecznych aplikacji; od biochemii technicznej, przez biotechnologię przemysłową do biogospodarki, której jest ekspertem zarówno krajowym jak i europejskim.

Obecnie zajmuje się biokatalizą, enzymatyczną syntezą oligosacharydów, syntezą bakteryjnej celulozy, biotechnologią molekularną. Z jego inspiracji zakres badań Instytutu rozszerzył się o tematy, wykorzystujące nowoczesne techniki molekularne – inżynierię genetyczną, funkcjonalną genomikę, bioinformatykę, hodowle komórkowe i tkankowe. Prace naukowe obejmują miedzy innymi nowoczesne biomateriały (nanoceluloza bakteryjna), wykorzystanie odpadowej biomasy roślinnej przy użyciu metod biorafinacji i transformacji mikrobiologicznej do otrzymywania różnych produktów, mikrobiologiczną solubilizację węgla brunatnego, a także opracowania metod bioremediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. W IBT prowadzone są także badania w zakresie krystalografii białek, nutrigenomiki.

Osiągnięcia zespołu Profesora Bieleckiego charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz mają znamiona oryginalności i wysokiego zaawansowania technologicznego, szczególnie w obszarze biomateriałów. Są one również znakomitym przykładem skuteczności zintegrowanych działań z zakresu biotechnologii molekularnej i przemysłowej oraz medycyny w osiąganiu nowych rozwiązań ważnych problemów.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem nowego kierunku kształcenia Biogospodarka, uruchomionego po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim wspólnie przez trzy uczelnie (PŁ, PW, WAT).

Prof. S. Bielecki bardzo aktywnie działa w różnych krajowych towarzystwach naukowych.

Jest członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, przewodniczącym Sekcji Biotechnologii PTBioch. Był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Federacji Biotechnologii.

Był współorganizatorem 8-miu międzynarodowych i 6-ciu krajowych konferencji oraz kongresów naukowych, między innymi sympozjum „Food Biotechnology” pod auspicjami EFB. Wypromował 14-tu doktorów i ponad 100 magistrów i inżynierów. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji, 63 patenty i zgłoszenia patentowe, jest współautorem trzech monografii i współredaktorem książki „Food Biotechnology”.

Nadal jest bardzo czynny zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej, jak i w działalności na rzecz budowania polskiej biotechnologii w Europie i świecie. Wydaje się uprawnione stwierdzenie, że Jubilat należy do liderów polskiej biotechnologii.Prof. S. Bielecki został uhonorowany miedzy innymi nagrodami indywidualnymi I i II stopnia MNSWiT, wyróżniony tytułem doktora Honoris Causa University of Strathclyde w Glasgow.

Jego motto życiowe mocno uwidaczniające się w różnych sytuacjach to służyć ludziom i nauce; najważniejszy jest dla niego człowiek.

Obecnie cieszy się wszystkimi osiągnięciami swoich dzieci, a także dwójką uzdolnionych muzycznie wnucząt: Mikołajem i Michaliną. Jest nadal człowiekiem bardzo aktywnym, dbającym o rozwój środowiska naukowego, o rozwój własnego instytutu oraz człowiekiem z wieloma planami na przyszłość.

Sto lat, Profesorze!

Przyjaciele

Pan prof. Jan Barciszewski zaprasza do Poznańskiego Klubu RNA, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19, w środę,  9 listopada  2016 r. o godz. 17:00 na kolejne spotkanie w Klubie, którego tematem będzie:

Autofagia - zjadanie siebie samego czy oczyszczanie komórki

Wykładowcą będzie   Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  z Uniwersytetu  Gdańskiego.

Autofagia jest ważnym procesem w fizjologii komórki o kluczowym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
Za odkrycia w tym obszarze Dr  Yoshinori Ohsumi z Tokyo Institute of Technology, otrzymał tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Dyskusję poprowadzi dr Adam Ciesiołka z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza Polaków i obcokrajowców z Londynu (i okolic) na spotkanie informacyjne w King's College London w dn. 4. listopada b.r.

Podczas spotkania, prowadzonego w jęz. angielskim będzie można zapoznać się z ofertą grantów dla młodych i doświadczonych badaczy, niezależnie od narodowości.

Swoje portfolio prezentować będą: FNP, NCN oraz NCBR.

FNP zaprasza zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i rejestracja:

http://www.fnp.org.pl/en/polish-info-day-at-the-kings-college-london/

W dniu 23 października b.r podczas uroczystej Gali w siedzibie redakcji tygodnika przyznano, już po raz szesnasty, Nagrody Naukowe „Polityki”. Z kilkuset aplikujących do Nagrody Kapituła Konkursu przed miesiącem wybrała 15 finalistów, a spośród nich jury drugiego etapu, w którym zasiadają między innymi ludzie kultury, dziennikarze, przedsiębiorcy czy społecznicy wyłoniło 5 Laureatów. Finaliści otrzymują nagrody w wysokości 10 tysięcy zł, a Laureaci – 30 tysięcy zł.

Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.

Jury Konkursu przyznało nagrody w kategoriach: nauki społeczne – dr Adamowi Gendźwiłowi z Uniwersytetu Warszawskiego; nauki o życiu – dr n. med. Marcinowi Krawczykowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; nauki ścisłe – dr Maciejowi Dołędze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie urlopowany na Uniwersytecie Wrocławskim; nauki techniczne – dr inż. Urszuli Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Grono wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych Polityki liczy już 272 osoby.

Jednym z 15 finalistów Konkursu został członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego dr Aleksander Czogalla, adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Czogalla bada naturę zjawisk zachodzących na powierzchniach błon lipidowych na poziomie pojedynczych cząsteczek, wykorzystując między innymi metodę „DNA origami”. Nowatorsko poszukuje przyczyn procesów prowadzących do powstania nowotworów na poziomie błon biologicznych. Poznanie tych procesów będzie służyć w przyszłości projektowaniu skutecznych terapii. W działalności naukowej wykorzystuje kompetencje nabyte w pracy w przemyśle i w ośrodku badawczo-rozwojowym.

Nagrody Naukowe „Polityki” mają naukowcom posiadającym już za sobą pewne dokonania, i pragnącym zająć stałe miejsce w interesujących ich dziedzinach nauki, pomóc tak finansowo jak i psychicznie.

Prezentacja sylwetki finalistów i laureatów oraz relacja z Gali pod adresem: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

FEBS 2017 BANNER

baner ifpan ppa

eb 2017

NaBioMat

2017AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej