logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

12. edycja konkursu Popularyzator Nauki - nowej formule - rozpocznie się w połowie sierpnia b.r. i trwać będzie do połowy października. W konkursie kandydaci do tytułu Popularyzatorów roku 2016 będą rywalizować o nagrody w pięciu kategoriach: Naukowcy, Animatorzy, Zespoły, Instytucje oraz Media. W konkursie nagradza się osoby, zespoły lub/i instytucje, które potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi ludzi niezwiązanych z nauką, pomagają zrozumieć nowości naukowe, znaleźć się blisko nieznanych spraw, niejednokrotnie dostępnych jedynie wąskiemu gronu specjalistów. .

W tegorocznej edycji konkursu kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która wyjątkowo twórczo i skuteczne promuje naukę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą już od połowy sierpnia do połowy października br..

W kategorii Naukowiec rywalizują osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi uprawiających popularyzację naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

W kategorii Animator kandydatami do tytułu mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora, tj. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W bieżącej edycji konkursu pojawiła się kategoria Zespół. Jest to szansa dla fascynatów nauki, znajomych wspólnie popularyzujących naukę. Nie muszą być z jednej instytucji naukowej.

W kategorii Instytucja kandydatami do nagrody mogą być instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne przedsiębiorstwa.

O nagrodę w kategorii Media mogą aspirować dziennikarze, media, redakcje, też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydata do nagrody nominować może każdy, za zgodą zgłaszanego, ale w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Pozaregulaminowe Wyróżnienie Redakcji PAP - Nauka w Polsce im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną zostanie przyznane przez redakcję; nie przewiduje się zgłaszania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Formularze zgłaszania kandydatów zostaną udostępnione w sierpniu b.r. w witrynie http://naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2016/

Statuetkę dla laureatów konkursu zaprojektował Michał Kempiński, projektant i architekt. Jest ona wykonana z krzemienia pasiastego oraz pirytu pozyskanego z polskich złóż, z materiałów, które zapewniają powstanie ognia. Tworzywa statuetki nawiązują do pasji rozpalania ludzkiej myśli, wyobraźni, symbolizują ogień działania w objaśnianiu świata.

statuetka

­­Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - TEAM - proponuje wsparcie zespołom badawczym realizującym przełomowe badania naukowe ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W założeniu FNP program TEAM umożliwia wybitnym polskim naukowcom prowadzenie na światowym poziomie projektów inspirowanych problemami o przełomowym znaczeniu naukowym i gospodarczym, a realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym; mogą to być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program Team jest szansą na kreowanie naukowego partnerstwa i wymianę naukowych doświadczeń z najlepszymi na świecie ośrodkami badawczymi oraz na rozwój talentów i potencjału młodych polskich naukowców. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Wnioskodawcą w konkursie może być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora.

Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższy konkurs ruszy 15 listopada br. Informacje, formularze wniosków na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

W pierwszej edycji nowej formuły programu TEAM FNP zostało wyłonionych dziewięciu laureatów. Do rozstrzygniętego pierwszego konkursu TEAM zgłoszono 68 projektów, z których dziewięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 29 mln zł. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jednym z laureatów jest prof. Leszek Kaczmarek (członek PTBioch) z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Celem finansowanego projektu jest zidentyfikowanie w ciele migdałowatym specyficznych zestawów komórek nerwowych gromadzących pamięć zdarzeń przyjemnych (pamięć apetytywna) i sterujących zachowaniami mającymi na celu podążanie za bodźcami przyjemnymi. Naukowcy oczekują, że wyniki ich badań dostarczą silnych argumentów na rzecz opracowania nowych terapii bardzo dolegliwych i złożonych ludzkich zaburzeń zachowania, takich jak tych prowadzących do otyłości, jadłowstrętu (anoreksji), czy też uzależnień. W projekcie wykorzystana będzie nowatorska metoda obrazowania czynności pojedynczych komórek nerwowych w mózgu, stworzona przez partnera projektu – dra Rui Costę z Champalimaud Center for the Unknown  w Lizbonie.

Grant w programie TEAM otrzymał także prof. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii UW. Celem jego projektu jest opracowanie nowatorskiej metody pozwalającej na znaczącą redukcję kosztów badania genetycznego, co w konsekwencji umożliwi prowadzenie przesiewowych badań populacyjnych w kierunku licznych chorób, w tym nowotworów dziedzicznych. Innym nagrodzonym jest prof. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki UW. Otrzymał on środki na projekt dotyczący zastosowania technik kwantowych do opracowania nowych metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych na potrzeby łączności. W gronie laureatów znaleźli się również: dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dr hab. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, dr Marek Potemski z Centre National de la Recherche Scientifique, prof. dr hab. Cezary Watała z Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr hab. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii UJ.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie organizuje warsztaty: Workshop for the hydrodynamic and thermodynamic analysis of biological macromolecules and their interactions with SEDFIT and SEDPHAT". Warsztaty zaplanowano w dniach 19-23 września b.r.

Szczegóły programowe i formularz rejestracyjny na stronie: http://www.iimcb.gov.pl/archive-30/items/workshop-for-the-hydrodynamic-and-thermodynamic-analysis-of-biological-macromolecules-and-their-interactions-with-sedfit-and-se.html

Wśród tegorocznych laureatów Nagrody Premiera docenionych za wybitny dorobek naukowy znajdują się dwie Panie należące do Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W kategorii "wybitny dorobek naukowy" została wyrózniona Pani prof. Agnieszka CHACIŃSKA z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Jej odkrycie opublikowane w "Natur"e w artykule “Mistargetedmitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol” zostało przywołane we wniosku Profesorów Jacka Marcelego Kuźnickiego (członek korespondent PAN) i Macieja Żylicza (członek rzeczywisty PAN) uzasadniającym przyznanie Pani Profesor nagrody Premiera. Prof. Agnieszka Chacińska ma ogromny dorobek naukowy, doceniony przez światowe środowisko naukowe, co wyraża się m.in. bardzo wysoką (niemal 4 000) liczbą cytowań jej publikacji. We wspomnianej publikacji Laureatka i Jej zespół naukowy odegrali decydującą rolę. Istotą tego dokonania jest pokazanie co się dzieje z białkami, które choć skierowane do mitochondriów nie docierają tam z powodu ich zaburzeń. Zaburzenia mitochondriów są podłożem licznych chorób, a zatem tak doniosłe odkrycie otwiera drogę do jego wykorzystania w ich zrozumieniu i leczeniu.

Wśród autorów wybitnych rozpraw doktorskich nagrodzona została Pani dr Agnieszka BELTER z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademia Nauk w Poznaniu. Tytuł nagrodzonej dysertacji: Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu.

Nagrody Premiera zostały ustanowione - z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk - w 1994 roku. Pełna lista nagodzonych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html


Dzień 17 sierpnia uważany jest za symboliczną datę narodzin Internetu w Polsce; w tym dniu, przed 25 laty został wysłany mail z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (pawilon przy ul. Hożej 69) do laboratorium DESY w Hamburgu krótki, i jak dziś się uważa historyczny e-mail.

Nie był to pierwszy polski e-mail w ogóle; wcześniej wykorzystując mniej lub bardziej rozległe sieci komputerowe komunikowano się za pomocą maili, a w listopadzie 1990 roku fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie otrzymali nawet za pośrednictwem jednej z sieci pocztę z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, wysłaną internetowym protokołem TCP/IP.

Połączenie z FUW w sierpniu 1991 roku było jednak wyjątkowe, ponieważ zrealizowano je w całości przez łącze TCP/IP, współdzielone wówczas z międzynarodową siecią EARN/BITNET, ale zestawione według zasad współczesnego Internetu. Adresatem pierwszej polskiej przesyłki internetowej był Jan Sorensen, szef Centrum Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego. Przedstawiciele FUW przypomnieli o rocznicy w przesłanym PAP komunikacie. Wtedy za skonfigurowanie i przetestowanie łącza internetowego odpowiadał Rafał Pietrak z Wydziału Fizyki UW; wybrał Internet z jego protokołem TCP/IP, bo gwarantował wolność. Historyczna transmisja danych odbyła się jednym z czterech kanałów komunikacyjnych łącza wydzierżawionego przez Polski BITNET od Telekomunikacji Polskiej. Zrealizowano ją za pomocą modemu o (wówczas standardowej) przepustowości 9600 bitów na sekundę - czyli działał on z szybkością kilka tysięcy razy mniejszą od typowej dla współczesnych domowych łączy internetowych. Funkcję routera pełnił program KA9Q działający na „pececie” z systemem operacyjnym MS-DOS. W sierpniu 1991 roku w zasięgu polskich fizyków znalazł się Internet europejski; na otrzymanie dostępu do Internetu ogólnoświatowego trzeba było poczekać do listopada. Przygotowania do pierwszej wymiany maili zajęły pionierom Internetu w Polsce około tygodnia. Poza Rafałem Pietrakiem w zespole FUW zaangażowanym w uruchomienie pierwszego polskiego łącza internetowego znajdowali się fizycy Marcin Gromisz, Wojciech Bogusz- po uruchomieniu strony WWW Wydziału Fizyki UW, stał się pierwszym polskim webmasterem, Jacek Gajewski, Michał Jankowski, Roman Szwed, Jerzy Tarasiuk oraz technik-elektronik Mariusz Kacprzak.

W komunikacie FUW podano istotny komentarz, iż rozwój Internetu w Polsce to przykład ogromnej roli nauk przyrodniczo-technicznych w inicjowaniu przemian cywilizacyjnych. Nie bez powodu najpopularniejsza współczesna usługa internetowa, World Wide Web, narodziła się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)..

W końcu lat 80. ubiegłego wieku dla fizyków z Polski poważną przeszkodą w utrzymywaniu stałych kontaktów z zespołami pracującymi w CERN było embargo informacyjne nałożone na kraje bloku wschodniego przez komitet COCOM. Praktycznie ujmując embargo odcinało polskim naukowcom dostęp do ówczesnego Internetu – sieci EARN/BITNET, z której korzystały głównie amerykańskie uczelnie realizujące kontrakty dla wojska. Embargo zostało zniesione w lutym 1990 roku, w wyniku transformacji politycznych w Polsce w 1989 roku, oraz dzięki naciskom fizyków z ośrodków w Warszawie (FUW) i Krakowie (IFJ PAN).

Oprócz pierwszego połączenia internetowego z sierpnia 1991 roku fizycy z FUW przyczynili się m.in. do powstania w kwietniu 1991 roku Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), w 1992 roku utworzyli pierwszą polską grupę usenetową, a w sierpniu 1993 roku uruchomili pierwszy polski serwer WWW ze stroną domową Wydziału Fizyki UW.

Z danych CBOS wynika, że upowszechnienie Internetu stało się przyczyną nasilenia różnorodnych zjawisk kulturowych i społecznych. W roku 2015 korzystało z Internetu regularnie ok. 96% osób w przedziale wieku 18-34 lat i 86 proc. w wieku 34-44 la; w całej populacji dorosłych internauci stanowią 65 %. Aż 98 %. polskich internautów ma dostęp do Internetu w domu, a 79 proc. łączy się bezprzewodowo z urządzeń przenośnych. Tygodniowo przeciętny polski internauta spędza online 13 godzin. Co drugi dorosły Polak dokonał przynajmniej jednego internetowego zakupu, 44 proc. korzysta z bankowości elektronicznej, a 35 proc. czyta prasę online.

Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

W dniu 28 września br. w IBB PAN odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wybrano na nim nowe władze Oddziału.

więcej więcej