logo PTBIOCH

logo FEBS

Regulamin członka honorowego
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
uchwalony dnia 19 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego

Na podstawie zasadach ujętych w statucie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch) ustala się, co następuje:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być każda osoba, której wybór był zgodny ze Statutem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w rozdziale III Statutu.
  2. Członkostwo honorowe jest potwierdzone Dyplomem, którego wręczenie następuje na posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch lub w czasie innej uroczystości ogłoszonej przez Prezydium ZG PTBioch.
 2. Prawa członków honorowych
  1. Członkowie honorowi Towarzystwa, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymują bezpłatną prenumeratę pisma Postępy Biochemii.
  2. Członkowie Honorowi Towarzystwa, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zapraszani na Zjazdy Towarzystwa.
  3. Zaproszenie obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na Zjazd oraz koszty zakwaterowanie i dojazdu, które są pokrywane przez organizatorów Zjazdu.
  4. Ewentualny udział członków honorowych zagranicznych w Zjazdach krajowych każdorazowo reguluje Prezydium ZG PTBioch.
 3. Postanowienia końcowe
  1. O zmianach dokonanych w niniejszym regulaminie Towarzystwo każdorazowo powiadomi na piśmie Członków Honorowych.
  2. Ustalenia regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej