logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o.
za najlepszą pracę doktorską z biochemii
im. Witolda Drabikowskiego

Przyznawana od roku 2006

1. Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firma Merck Sp. z o.o. ustanawiają doroczną nagrodę za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej. Nagroda nosi imię Witolda Drabikowskiego.

2. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii".

3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Nagrody, powołanej przez Zarząd Główny lub jego Prezydium.

4. Nowo ukonstytuowany Zarząd Główny powołuje na okres czterech lat komisję, której zadaniem jest ocena prac doktorskich, kandydujących do Nagrody im. Witolda Drabikowskiego. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób (łącznie z Przewodniczącym). Członkowie Komisji są powoływani na wniosek Przewodniczącego.

5. Nagrodę przyznaje się za pracę doktorską, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową lub radę wydziału nastąpiło w roku poprzednim.

6. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

7. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną do 1 marca każdego roku na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8. Zgłoszenie winno zawierać

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego.

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF

c) kopie recenzji w formacie WORD lub PDF.

9. Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia, a jej uroczyste wręczenie przez Prezesa Towarzystwa i przedstawiciela firmy Merck na najbliższym zjeździe Towarzystwa.

10. Patronat medialny nad konkursem sprawuje redakcja kwartalnika "Postępy Biochemii".


Regulamin w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 1 grudnia 2010 r.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Skład Komisji:

 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Joanna Moraczewska z UKW w Bydgoszczy
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Biologicznych
Katedra Biochemii i Biologii Komórki

ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
 
(52) 325 9219
 
Członkowie Komisji:
 
- Prof. dr hab. Anna Filipek - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
- Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
- Prof. dr hab. Barbara Nawrot - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
- Prof. dr hab. Dariusz Rakus Uniwersytet Wrocławski
- Prof. dr hab. Marcin Czerwiński - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
- Prof. dr hab. Błażej Rubiś -  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 

 
 Laureaci bieżącej edycji konkursu:
 
 • Za najlepszą pracę doktorską z biochemii obronioną w roku 2022, Komisja uznała pracę.:

   

  dr Aleksandry Tymoszewskiej

 

Tytuł rozprawy:

"Class II bacteriocins of Gram-positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance

Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

 


 
Laureaci z poprzednich lat:
 

 

2022

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2021 r.

 • dr Katarzyna Groborz Tytuł rozprawy: "Narzędzia chemiczne do badania enzymów proteolitycznych przy użyciu cytometrii masowej"  Promotor: Prof. dr hab. Marcin Drąg, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

 Komisja wyróżniła również za pracę:

 • dr Natalii Pydyn Tytuł rozprawy: "Rola białka MCPIP1  w utrzymaniu homeostazy wątroby oraz rozowju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby" Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

 

2021

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2020 r.

 • dr Paulina Wigner, Tytuł rozprawy: "Rola stresu oksydacyjnego i niracyjnego oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji", Promotor: Prof. dr hab. Tomasz ŚliwińskiWydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Komisja w 2020 roku przyznała dwa równorzędne wyróżnienia dla:

 • dr Anny Kortys, Tytuł rozprawy: "Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka", Promotor: dr hab. Roman Szczęsny, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • dr Karoliny Pierzynowskiej, Tytuł rozprawy: "Indukcja autofagi jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych", Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

2020

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2019 r.

 • dr Roman Maślanka - Tytuł rozprawy: "Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae", Promotor: Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Zakład Biochemii i Biologii Komórki w Katedrze BiologiiUniwersytetu Rzeszowskiego.

2019

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2018 r.

 • dr Łukasz Bujnowicz - Tytuł rozprawy: "Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo - siarkowy jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji białek z rodziny cytochromów bc", Promotor: Prof. dr hab. Artur Osyczka,  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2017 r.

 • dr Barbara Kudryb-Zając - Tytuł rozprawy: "Zewnątrzkomórkowe przemiany nukleidów w stenozie aortalnej i miażdżycy naczyń", Promotor: Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego

 2017

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2016 r.

 • dr Radosław Kaczmarek - Tytuł rozprawy: "Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej,  α1,4 –galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77)"  , Promotor: Prof. dr hab. Marcin Czerwiński Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu

 2016

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2015 r.

 • dr Lidia Wróbel - Tytuł rozprawy: "Mitochondrialne i komórkowe konsekwencje zaburzeń w transporcie białek mitochondrialnych", Promotor: Prof. dr hab. IIMBC Agnieszka Chacińska

2015

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2014 r.

 • dr Łukasz Sadowski - Tytuł rozprawy: "Rola endocytozy w przekazywaniu sygnału czynnika wzrostu", Promotor: Prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska

 2014

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2013 r.

 • dr Monika Kusio - Tytuł rozprawy: "Pożyciowe szlaki sygnałowe aktywowane przez onkogen BCR-ABL w komórkach przewleklej białaczki szpikowej; rola ścieżki sygnałowej PERK-elF2a oraz acetylacji białka p53.", Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora IBD

2013

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2012 r.

 • dr Małgorzata Śliwińska - Tytuł rozprawy: "Strukturalna dynamika izoform tropomiozyny jako mechanizm regulacji funkcji filamentu aktynowego.", Promotor: dr hab. Joanna Moraczewska, profesor UKW

 2012

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2011 r.

 • dr Renata Szymańska  - Tytuł rozprawy: "Funkcja chloroplastowych lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres",  Promotor: dr hab. Jerzego Kruka

2011

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2010 r.

 • dr Elżbieta Purta - Tytuł rozprawy: "Identyfikacja i charakterystyka nowych enzymów modyfikujących RNA" Promotor: prof. dr hab. Janusz Bujnicki

2010

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2009 r.

 • dr Roman Józef Szczęsny -Tytuł rozprawy: "Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p", Promotor: prof. dr hab. Ewa Bartnik

2009

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2008 r.

 • dr Katarzyna Kubiak - Tytuł rozprawy: „Modulacja zdolności krótkich interferujących RNA do wyciszania ekspresji genów”, Promotor: prof. dr hab. Barbara Nawrot

 2008

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2007 r.

 • dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska -  Tytuł rozprawy: "Molekularne mechanizmy proapoptotycznego działania kannabinoidów na komórki glejaków", Promotor: Prof.Liliana Konarska

 2007

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2006 r.

 • dr Anna Wójtowicz-Krawiec -Tytuł rozprawy: "Biotechnologiczne zastosowania proteaz odcinających ubikwitynę", Promotor: Prof.Andrzej Plucienniczak z Instytutu Biotechnologicznego i Antybiotyków

2006

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2005 r.

 • dr Małgorzata Rzychoń - Tytuł rozprawy: "Stafostatyna B: Nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych",  Promotorzy: Prof. Adam Dubin (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Dr Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej