logo PTBIOCH

logo FEBS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje programy stypendialne dla naukowców, i zaprasza od stycznia 2017 r. do uczestnictwa w nowych edycjach konkursowych.

Program FIRST TEAM jest adresowany do naukowców, bez względu na narodowość, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. Celem Programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach rozwoju i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej.

Termin aplikacji; rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Wnioski on line, dokumentacja konkursowa n stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Program HOMING adresowany jest do młodych doktorów przebywających poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych lub zamierzających przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub którzy przyjechali do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Celem Programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Termin aplikacji: rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Dokumnetacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Program POWROTY jest skierowany do młodego doktora (niezależnie od narodowości) posiadającego stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Aplikując można ubiegać się o finansowanie projektów zgodnie z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, o ile posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Wnioski można składać od 10 stycznia do 10 marca 2017 r. Dokumentacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta /powroty/

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - TEAM - proponuje wsparcie zespołom badawczym realizującym obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym przełomowe badania naukowe ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Termin składania aplikacji do 16.01.2017. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017.  Więcej szczegółowych informacji w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ .

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonychprzez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gopooddarczej, bądź w realizwoaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Termin składania aplikacji – do 16.01.201. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017. Informacje, dokumnetacja kinkursowa na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

 Informacje o programach  stypendialnych proponowanych przez Fundację Nauki Polskiej, których terminy aplikowania są późniejsze są dostępne w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl


 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej