logo PTBIOCH

logo FEBS

Regulamin członka zwyczajnego
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

 

 1. Kandydujący zostaje przyjęty w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, którzy mają opłacone składki członkowskie. Zarząd Główny może scedować przyjmowanie członków na Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Członkostwo staje się aktualne po opłaceniu pierwszej składki.
 3. Wymóg dorobku naukowego winien być udokumentowany autorstwem lub współautorstwem przynajmniej jednej publikacji w zakresie biochemii lub nauk pokrewnych.
  W wyjątkowych przypadkach Zarząd Główny lub Prezydium może uznać za wystarczające:
  1. doniesienie zjazdowe udokumentowane opublikowanym streszczeniem,
  2. aktualnie wykonywaną pracę doktorską z zakresu biochemii lub pokrewnego, udokumentowaną zaświadczeniem o otwarciu przewodu doktorskiego lub pisemnym oświadczeniem promotora lub opiekuna naukowego,
  3. uzyskane magisterium lub licencjat z biochemii lub pokrewny (udokumentowany dyplomem).
 4. Członkowie zwyczajni opłacają składkę członkowską normalną lub ulgową. Ulgowa składka przysługuje studentom i uczestnikom studiów doktoranckich.
  Uprawnienia do ulgowej składki przyznaje Zarząd Główny lub jego Prezydium na podstawie indywidualnego wystąpienia członka, udokumentowanego odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem. Uprawnienie ważne jest tylko na dany rok i wymaga ponownego wystąpienia w roku następnym, z tym że ulgowa składka może przysługiwać nie dłużej niż przez okres 5 kolejnych lat włącznie z rokiem jej przyznania.
 5. Całoroczną składkę należy opłacić do 31 marca każdego roku. Bez względu na deklaracje wpłacającego składki zaliczane są zawsze w pierwszym rzędzie na pokrycie zadłużenia.
 6. Członkowie zwyczajni, mający opłaconą składkę członkowską, otrzymują bezpłatnie kwartalnik 'Postępy Biochemii'. Członkowie, którzy nie opłacili składki w terminie do 31 marca, lecz opłacili ją z opóznieniem, mogą otrzymać zaległe numery 'Postępów Biochemii', o ile nie wyczerpał się ich nakład.
 7. Warunkiem uzyskania innych świadczeń ze strony Towarzystwa, jak ulgowe wpisowe na konferencje i zjazdy Towarzystwa, ulgowa opłata za publikację pracy w 'Acta Biochimica Polonica' (page charge), prawo do ubiegania się o stypendia FEBS (t.zw. certyfikat) itp. jest uprzednie opłacenie zaległych i bieżącej składki członkowskiej.
 8. Członkowie Towarzystwa pełnią funkcje we władzach Towarzystwa, zarówno centralnych jak i w Oddziałach, a także we wszelkich komisjach - honorowo (bez wynagrodzenia). Mogą jedynie otrzymywać zwrot faktycznie poniesionych kosztów (np. przejazdów) na ogólnie przyjętych zasadach. Natomiast członkowie Towarzystwa mogą być wynagradzani za wykonanie określonych prac na rzecz wydawnictw Towarzystwa, zlecanych przez Zarząd Główny na takich samych zasadach, na jakich prace te zlecane są osobom nie będącym członkami Towarzystwa.


Podstawą prawną powyższych uregulowań są paragrafy od 11 do 14 obowiązującego Statutu.

Regulamin został przyjęty przez Zarząd Główny w dniu 31 maja 2006 r.
Jednocześnie zawiesza się przyjmowanie nowych członków według regulaminu członka-studenta.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej