logo PTBIOCH

logo FEBS

 

We Wrocławiu w dniu 1 marca 2021 roku zmarła Pani Profesor Maria Teresa Malicka - Błaszkiewicz

Profesor Maria Malicka-Błaszkiewicz urodziła się w 1941r. we Lwowie.

Ukończywszy studia wyższe na kierunku biologia, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, trwale związała swoje życie zawodowe z Alma Mater; od 1963 roku z ówczesnym Instytutem Biochemii i Biologii Molekularnej UWr., od 2006 roku z Wydziałem Biotechnologii. W Uczelni przeszła przez wszystkie szczeble awansu naukowo-dydaktycznego pracując jako student, stażysta, asystent, adiunkt, docent, a od 1994 roku jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor po zatwierdzeniu habilitacji zaczęła budować własny zespół naukowy, tworząc w 1992 roku Pracownię Białek Cytoszkieletu, kierowanej przez Nią; w 1997 roku Pracownia została przekształcona w Zakład Patologii Komórki. Staraniem Pani Profesor w ówczesnym Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej powstało Laboratorium Hodowli Komórkowych, wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy z zapleczem mikroskopowym, w tym z mikroskopem konfokalnym. Nowa placówka pozwoliła na rozpoczęcie specjalistycznego kształcenia studentów kierunku Biotechnologia w zakresie „Hodowli Komórek Zwierzęcych”, nadto Laboratorium było powszechnie udostępniane doktorantom i pracownikom innych jednostek naukowych środowiska wrocławskiego.

Pasje badawcze Pani Profesor realizowała konsekwentnie nie tylko na miejscu w Uczelni, i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju, ale w trakcie zagranicznych staży naukowych. Najważniejsze z nich to: podoktorski staż na Uniwersytecie w Connecticut w Storrs, USA (1980-1982) i roczny pobyt jako visiting professor w Swarthmore College, USA. W 1991 roku uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji Fulbrighta, które wykorzystała na staż naukowy u uczonego o światowej sławie, prof. E. Korna w National Institute of Health w Bethesda (USA). Ponadto kilkakrotnie przebywała na krótszych stażach we Włoszech, w Belgii i Niemczech. W związku ze swoją aktywnością naukową poza granicami Polski, Pani Profesor jest członkiem towarzystwa naukowego “Sigma” w USA i członkiem Polish Fulbright Alumni.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Marii Malickiej-Błaszkiewicz były rozważenia roli aktyny jako markera w ocenie zaawansowania wzrostu nowotworu i odpowiedzi na zastosowane leczenie. Badania dotyczyły w szczególności: struktury i funkcji białek, enzymów nukleolitycznych oraz ich inhibitorów, białek cytoszkieletu, aktyny w patologii komórki i zastosowań hodowli komórkowych w badaniach biomedycznych.

Zawsze czynnikiem sprzyjającym realizacji planów naukowych Pani Profesor była umiejętność nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, np. z Zespołem H.G Mannherza z Ruhr University w Bochum/Niemcy i Zespołem prof. X. Maquarta z Akademii Medycznej w Reims we Francji. Godna podkreślenia z perspektyw czasu jest współpraca z Instytutem Chemii UWr., Instytutem Immunologii i Terapii doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym i Zespołami na Wydziale Biotechnologii UWr.

Dorobek naukowy prof. M. Malickiej-Błaszkiewicz zawiera się w paru dziesiątkach oryginalnych publikacji, dwu patentach, trzech pracach o charakterze dydaktycznym, dziesiątki komunikatów, prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

W wyniku realizacji badań od 1994 roku doktoraty pod opieką prof. M. Malickiej-Błaszkiewicz uzyskało 11 osób, 53 osoby uzyskało tytuł magistra i 65 tytuł licencjata.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną pani Profesor została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz otrzymała 24 nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor M. Malicka-Błaszkiewicz pełniła wiele funkcji uniwersyteckich. Od 1997 kierowała Zakładem Patologii Komórki, natomiast w latach 1996-1999 była aktywnym i skutecznym prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr. Nie sposób nie zauważyć ogromnej Jej pracy jako Wydziałowego Koordynatora ECTS (European Credit Transfer System), Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowego Programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, była także przedstawicielem Polski w organizacji Eurobio, zrzeszającej nauczycieli akademickich kształcących w zakresie biologii i biotechnologii. Przez lata pracowała w Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Etycznej we Wrocławiu.

Absolutnym ewenementem w historii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego była praca Pani Profesor, jako przewodniczącej w latach 1989-2005, w kierowaniu Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Będąc niezwykle aktywnym członkiem PTBioch, zasiadała w   Zarządzie Głównym i Komisji Dydaktycznej PTBioch, a także Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału PTBioch.

Profesor Maria Malicka-Błaszkiewicz była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dwóch Zjazdów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego – XXIX Wrocław (1993) i XXXVIII Wrocław (2002). Ponadto była zaangażowana w prace Komitetu Naukowego wymienionych Zjazdów.

W obszarze działań Pani Profesor na rzecz organizacji konferencji i sesji naukowych należy wymienić również: Sesję „Molekularne podstawy ruchu w układach biologicznych” (1996); Sesję ”Molecular basis of cell motility” w czasie XXXVIII Zjazdu PTBioch (2002); Sesję „Cytoskeleton and cell motility – changes in pathology” w ramach VII Konferencji Biologii Komórki (1999) oraz polsko-niemiecką sesję naukową ”Actin and actin binding proteins in cell pathology and clinic” (2005).

Dynamizm Jej działania na forum Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w środowisku biochemików i biologów molekularnych oraz biotechnologów sprawił, że w roku 2014 podczas Kongresu Biochemicznego w Warszawie Pani Profesor została uhonorowana najwyższą godnością w Towarzystwie, mianowicie Członkostwem Honorowym PTBioch.

Pani Profesor Maria Teresa Malicka – Błaszkiewicz była niezmiernie energiczną, żywiołową osobą. Oprócz pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej Pani Profesor była miłośniczką kwiatów i zwierząt – koty należały do jej ulubieńców.

Pani Profesor, Marysiu Droga, mieliśmy szczęście znać Ciebie!

Cześć Twojej Pamięci!

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

FEBS Education Seasonal Webinar

FEBS Education Seasonal Webinar

FEBS Education Committee is inviting you to a scheduled FEBS Education Seasonal Webinar. Please note the attached program for FEBS Education Committee Autumn Webinar which will take place on Dec 2, 2021 / Thursday / 16:00-17:00 CET...

więcej więcej