logo PTBIOCH

logo FEBS

 

We Wrocławiu w dniu 1 marca 2021 roku zmarła Pani Profesor Maria Teresa Malicka - Błaszkiewicz

Profesor Maria Malicka-Błaszkiewicz urodziła się w 1941r. we Lwowie.

Ukończywszy studia wyższe na kierunku biologia, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, trwale związała swoje życie zawodowe z Alma Mater; od 1963 roku z ówczesnym Instytutem Biochemii i Biologii Molekularnej UWr., od 2006 roku z Wydziałem Biotechnologii. W Uczelni przeszła przez wszystkie szczeble awansu naukowo-dydaktycznego pracując jako student, stażysta, asystent, adiunkt, docent, a od 1994 roku jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor po zatwierdzeniu habilitacji zaczęła budować własny zespół naukowy, tworząc w 1992 roku Pracownię Białek Cytoszkieletu, kierowanej przez Nią; w 1997 roku Pracownia została przekształcona w Zakład Patologii Komórki. Staraniem Pani Profesor w ówczesnym Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej powstało Laboratorium Hodowli Komórkowych, wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy z zapleczem mikroskopowym, w tym z mikroskopem konfokalnym. Nowa placówka pozwoliła na rozpoczęcie specjalistycznego kształcenia studentów kierunku Biotechnologia w zakresie „Hodowli Komórek Zwierzęcych”, nadto Laboratorium było powszechnie udostępniane doktorantom i pracownikom innych jednostek naukowych środowiska wrocławskiego.

Pasje badawcze Pani Profesor realizowała konsekwentnie nie tylko na miejscu w Uczelni, i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju, ale w trakcie zagranicznych staży naukowych. Najważniejsze z nich to: podoktorski staż na Uniwersytecie w Connecticut w Storrs, USA (1980-1982) i roczny pobyt jako visiting professor w Swarthmore College, USA. W 1991 roku uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji Fulbrighta, które wykorzystała na staż naukowy u uczonego o światowej sławie, prof. E. Korna w National Institute of Health w Bethesda (USA). Ponadto kilkakrotnie przebywała na krótszych stażach we Włoszech, w Belgii i Niemczech. W związku ze swoją aktywnością naukową poza granicami Polski, Pani Profesor jest członkiem towarzystwa naukowego “Sigma” w USA i członkiem Polish Fulbright Alumni.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Marii Malickiej-Błaszkiewicz były rozważenia roli aktyny jako markera w ocenie zaawansowania wzrostu nowotworu i odpowiedzi na zastosowane leczenie. Badania dotyczyły w szczególności: struktury i funkcji białek, enzymów nukleolitycznych oraz ich inhibitorów, białek cytoszkieletu, aktyny w patologii komórki i zastosowań hodowli komórkowych w badaniach biomedycznych.

Zawsze czynnikiem sprzyjającym realizacji planów naukowych Pani Profesor była umiejętność nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, np. z Zespołem H.G Mannherza z Ruhr University w Bochum/Niemcy i Zespołem prof. X. Maquarta z Akademii Medycznej w Reims we Francji. Godna podkreślenia z perspektyw czasu jest współpraca z Instytutem Chemii UWr., Instytutem Immunologii i Terapii doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym i Zespołami na Wydziale Biotechnologii UWr.

Dorobek naukowy prof. M. Malickiej-Błaszkiewicz zawiera się w paru dziesiątkach oryginalnych publikacji, dwu patentach, trzech pracach o charakterze dydaktycznym, dziesiątki komunikatów, prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

W wyniku realizacji badań od 1994 roku doktoraty pod opieką prof. M. Malickiej-Błaszkiewicz uzyskało 11 osób, 53 osoby uzyskało tytuł magistra i 65 tytuł licencjata.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną pani Profesor została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz otrzymała 24 nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor M. Malicka-Błaszkiewicz pełniła wiele funkcji uniwersyteckich. Od 1997 kierowała Zakładem Patologii Komórki, natomiast w latach 1996-1999 była aktywnym i skutecznym prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr. Nie sposób nie zauważyć ogromnej Jej pracy jako Wydziałowego Koordynatora ECTS (European Credit Transfer System), Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowego Programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, była także przedstawicielem Polski w organizacji Eurobio, zrzeszającej nauczycieli akademickich kształcących w zakresie biologii i biotechnologii. Przez lata pracowała w Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Etycznej we Wrocławiu.

Absolutnym ewenementem w historii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego była praca Pani Profesor, jako przewodniczącej w latach 1989-2005, w kierowaniu Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Będąc niezwykle aktywnym członkiem PTBioch, zasiadała w   Zarządzie Głównym i Komisji Dydaktycznej PTBioch, a także Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału PTBioch.

Profesor Maria Malicka-Błaszkiewicz była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dwóch Zjazdów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego – XXIX Wrocław (1993) i XXXVIII Wrocław (2002). Ponadto była zaangażowana w prace Komitetu Naukowego wymienionych Zjazdów.

W obszarze działań Pani Profesor na rzecz organizacji konferencji i sesji naukowych należy wymienić również: Sesję „Molekularne podstawy ruchu w układach biologicznych” (1996); Sesję ”Molecular basis of cell motility” w czasie XXXVIII Zjazdu PTBioch (2002); Sesję „Cytoskeleton and cell motility – changes in pathology” w ramach VII Konferencji Biologii Komórki (1999) oraz polsko-niemiecką sesję naukową ”Actin and actin binding proteins in cell pathology and clinic” (2005).

Dynamizm Jej działania na forum Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w środowisku biochemików i biologów molekularnych oraz biotechnologów sprawił, że w roku 2014 podczas Kongresu Biochemicznego w Warszawie Pani Profesor została uhonorowana najwyższą godnością w Towarzystwie, mianowicie Członkostwem Honorowym PTBioch.

Pani Profesor Maria Teresa Malicka – Błaszkiewicz była niezmiernie energiczną, żywiołową osobą. Oprócz pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej Pani Profesor była miłośniczką kwiatów i zwierząt – koty należały do jej ulubieńców.

Pani Profesor, Marysiu Droga, mieliśmy szczęście znać Ciebie!

Cześć Twojej Pamięci!

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Szanowni Państwo przypominamy, że składanie streszczeń na V Kongres BIO2023 w Szczecinie dostępne jest do 15 czerwca 2023. https://bio2023.ptbioch.edu.pl/abstract-submission/

więcej więcej