logo PTBIOCH

logo FEBS

Uncategorised

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w Biurze Zarządu Głównego można kupić "Słownik Biochemiczny angielsko-polski i polsko-angielski" prof. dr hab. Edwarda Bańkowskiego, w cenie 89,99 zł plus koszty wysyłki.

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o.
za najlepszą pracę doktorską z biochemii
im. Witolda Drabikowskiego

Przyznawana od roku 2006

1. Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firma Merck Sp. z o.o. ustanawiają doroczną nagrodę za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej. Nagroda nosi imię Witolda Drabikowskiego.

2. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii".

3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Nagrody, powołanej przez Zarząd Główny lub jego Prezydium.

4. Nowo ukonstytuowany Zarząd Główny powołuje na okres czterech lat komisję, której zadaniem jest ocena prac doktorskich, kandydujących do Nagrody im. Witolda Drabikowskiego. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób (łącznie z Przewodniczącym). Członkowie Komisji są powoływani na wniosek Przewodniczącego.

5. Nagrodę przyznaje się za pracę doktorską, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową lub radę wydziału nastąpiło w roku poprzednim.

6. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

7. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną do 1 marca każdego roku na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej (PTBioch.), ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID, PROSIMY O PRZYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ NA ADRES E-MAILAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8. Zgłoszenie winno zawierać

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego.

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF

c) kopie recenzji w formacie WORD lub PDF.

9. Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia, a jej uroczyste wręczenie przez Prezesa Towarzystwa i przedstawiciela firmy Merck na najbliższym zjeździe Towarzystwa.

10. Patronat medialny nad konkursem sprawuje redakcja kwartalnika "Postępy Biochemii".


Regulamin w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 1 grudnia 2010 r.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Skład Komisji:

 

Przewodnicząca:        - Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii
                                    Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    
 
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Telefon: (61) 829 58 81
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Członkowie Komisji:     - Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań)
                                     - Prof. dr hab. Wanda Krajewska (Łódź)
                                     - Prof. dr hab. Barbara Lipińska (Gdańsk)
                                     - Prof. dr hab. Mariola Rybczyńska (Poznań)
                                     - Prof. dr hab. Aleksander Sikorski (Wrocław)
                                     - Prof. dr hab. Barbara Zabłocka (Warszawa)

 
  Laureatką bieżącej edycji konkursu jest:
 
 
 

dr Paulina Wigner

Tytuł rozprawy:

"Rola stresu oksydacyjnego i niracyjnego

oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji"

 Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia:

 

 Dla

dr Anny Kortys

Tytuł rozprawy:

"Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka"

Promotor: dr hab. Roman Szczęsny

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

Dla

dr Karoliny Pierzynowskiej

Tytuł rozprawy:

"Indukcja autofagi jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

 


 
Laureaci z poprzednich lat:
 
 
2020
 •  dr Roman Maślanka - Tytuł rozprawy: "Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae", Promotor: Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Zakład Biochemii i Biologii Komórki w Katedrze BiologiiUniwersytetu Rzeszowskiego.
2019
 •  dr Łukasz Bujnowicz - Tytuł rozprawy: "Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo - siarkowy jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji białek z rodziny cytochromów bc", Promotor: Prof. dr hab. Artur Osyczka,  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego
2018
 • dr Barbara Kudryb-Zając - Tytuł rozprawy: "Zewnątrzkomórkowe przemiany nukleidów w stenozie aortalnej i miażdżycy naczyń", Promotor: Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego
 
2017
 • Radosław Kaczmarek - Tytuł rozprawy: "Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej,  α1,4 –galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77) , Promotor: Prof. dr hab. Marcin Czerwiński Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu

 

2016
 • Lidia Wróbel- Tytuł rozprawy: "Mitochondrialne i komórkowe konsekwencje zaburzeń w transporcie białek mitochondrialnych", Promotor: Prof. dr hab. IIMBC Agnieszka Chacińska
2015
 • Łukasz Sadowski - Tytuł rozprawy: "Rola endocytozy w przekazywaniu sygnału czynnika wzrostu", Promotor: Prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska
 
2014
 • Monika Kusio - Tytuł rozprawy: "Pożyciowe szlaki sygnałowe aktywowane przez onkogen BCR-ABL w komórkach przewleklej białaczki szpikowej; rola ścieżki sygnałowej PERK-elF2a oraz acetylacji białka p53.", Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora IBD
2013
 • Małgorzata Śliwińska - Tytuł rozprawy: "Strukturalna dynamika izoform tropomiozyny jako mechanizm regulacji funkcji filamentu aktynowego.", Promotor: dr hab. Joanna Moraczewska, profesor UKW
 
2012
 • dr Renata Szymańska  - Tytuł rozprawy: "Funkcja chloroplastowych lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres",  Promotor: prof. dr hab. Jerzego Kruka

2011

 • dr Elżbieta Purta Tytuł rozprawy: "Identyfikacja i charakterystyka nowych enzymów modyfikujących RNA" Promotor: prof. dr hab. Janusz Bujnicki

2010

 • Roman Józef Szczęsny

Tytuł rozprawy: "Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p"

Promotor:

 • prof. dr hab. Ewa Bartnik

2009

 • Katarzyna Kubiak

Tytuł rozprawy: „Modulacja zdolności krótkich interferujących RNA do wyciszania

ekspresji genów”

Promotor:

 • prof. dr hab. Barbara Nawrot

 

2008

  • Aleksandra Ellert-Miklaszewska

 

   Tytuł rozprawy:

"Molekularne mechanizmy proapoptotycznego działania kannabinoidów na komórki glejaków"

   Promotor: • Prof.Liliana Konarska

 

2007

  • Anna Wójtowicz-Krawiec

 

   Tytuł rozprawy:

"Biotechnologiczne zastosowania proteaz odcinających ubikwitynę"

   Promotor: • Prof.Andrzej Plucienniczak z Instytutu Biotechnologicznego i Antybiotyków2006

  • Małgorzata Rzychoń

 

   Tytuł rozprawy:

"Stafostatyna B: Nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych"

   Promotorzy:  • Prof. Adam Dubin (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

 • Dr Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

 

 


 

 

Tytuł rozprawy: Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p

Promotor: prof. dr hab. Ewa Bartnik

Poniżej zamieszczamy protokół z ostatniego posiedzenia Rady Zarządzającej FEBS, które odbyło się w dniach 3-4 lipca 2008 r. w Atenach.

FEBS Council Meeting Draft Minutes

Przewodniczący Kapityły
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
nagrody za najlepszą pracę
z chemii i biochemii kwasów nukleinowychPrzyznawana od roku 19971. Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Sekcja Kwasów Nukleinowych oraz Sigma-Aldrich Polska przyznają corocznie Nagrodę za najlepszą pracę doświadczalną lub teoretyczną z zakesu chemii i biochemii kwasów nukleinowych, wykonaną głównie w Polsce.

2. Nagroda obejmuje:
a) dyplom honorowy
b) premię pieniężną ufundowaną przez Sigma-Aldrich Polska
c) wykład w ramach Zjazdu PTBioch

3. Nagrodę wręczają Prezes PTBioch oraz Prezes Zarządu Sigma-Aldrich Polska podczas corocznego Zjazdu PTBioch.

4. Nagrodę przyznaje się za prace opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych w okresie ostatnich 3 lat.

5. Kandydatów do Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, proponowana przez Sekcję Kwasów Nukleinowych PTBioch, składająca się z co najmniej 10 osób, w tym połowa z laboratoriów zagranicznych, powołana przez nowo ukonstytuowany Zarząd na okres 4 letniej kadencji.

Zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch
dn. 10.03.1997.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodniczący Kapituły:

 

prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: (42) 272 56 80
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 
Laureaci z poprzednich lat:
 2015
 
B. Nawrot i współautorzy: E. Sochacka, R. Szczepanowski, M. Cypryk, M. Sobczak, M. Janicka, K. Kraszewska, P. Bartos, A. Chwiałkowska, za pracę: „2-Thiouracil deprived of thiocarbonyl function preferentially base paris with guanine rather than adenine in RNA and DNA duplex es”, opublikowaną w Nucleic Acids Res. 2015, 43(5):2499-512
 
2014

Michał Mikuła za pracę: “Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (HnRNP) K genome-wide binding survey reveals its role in regulating 3'-end RNA processing and transcription termination at the early growth response 1 (EGR1) gene through XRN2 exonuclease”, opublikowaną w Journal of Biological Chemistry 288(34):24788-24798 (2013), przez zespół wspólautorów w składzie: Jerzy Ostrowski, Karol Bomsztyk, Krzysztof Goryca, Krzysztof Chojnowski.

2013

Andrzej Dziembowski za pracę: „C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification”,opublikowany w Genes and Development, 2012. 26: 1911-1925, przez zespół autorów w składzie:Seweryn Mroczek, Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski, Iwo Kuciński, Krzysztof Ginalski

2012

Prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak za pracę:"Despite similar binding to the Hfq protein regulatory RNA s widely differ in their competition performance" Biochemistry 50(21), 4427-4440 (2011)

2011

Prof. dr hab. Ignacy Zenon Siemion za wkład i rozwój badań nad chemią i biochemią  kwasów nukleinowych

2010

Prof. dr hab. Wojciech J. Stec za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2009

Prof. Andrzej B. Legocki za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2008

K. Sipa , E. Sochacka, J. Kaźmierczak-Barańska, M. Maszewska, M. Janicka, G. Nowak, B. Nawrot
za pracę: „Effect of base modifications on structure, thermodynamic stability, and gene silencing activity of short interfering RNA” RNA 13: 1301-1316 (2007).

2007

Bartosz Brzezich, Marcin Schmidt, Izabela Makałowska, Artur Jarmołowski, Joanna Pieńkowska, Zofia Szweykowska-Kulińska

"Identification of human tRNA:m5C methyltransferase catalysing intron-dependent m5C formation in the first position of the anticodon of the pre-tRNA Leu(CAA)" Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, No. 20 6034-6043

2006

Piotr Śliwa, Ryszard Korona

"Loss of dispensable genes is not adaptive in yeast" Proceedings of the National Academy of Sciences of U. S. A., 2005, 102 (49): 17670-17674.

2005

Mieczysław Chorąży

"za osiągnięcia oraz wkład w rozwój badań kwasów nukleinowych w Polsce"

2003

M. Minczuk, A. Dmochowska, M. Palczewska, P. Stępień

"Overexpressed yeast mitochondrial putative RNA helicase Mss116 partially restores proper mtRNA metabolism in strains lacking the Suv3 mtRNA helicase" Yeast (2002) 19(15): 1285-1293

2002

Anna Łochowska, Roksana Iwanicka-Nowicka, Danuta Płochocka, Monika Hryniewicz

"Functional dissection of the LysR-type CysB transcriptional regulator. Regions important for DNA binding, inducer response, oligomerization, and positive control" Journal of Biological Chemistry (2001) 276: 2098-2107

2001

Janusz M. Bujnicki

"Phylogenomic analysis of 16S rRNA:(guanine-N2) methyltransferases suggests new family members and reveals highly conserved motifs and a domain structure similar to other nucleic acid amino-methyltransferases." FASEB J. 2000 14, 2365-2368.

2000

Maciej Wiewiórowski, Dawid Shugar

Specjalna Nagroda Milenijna 2000 Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Sigma-Aldrich Polska za wybitny wkład w rozwój badań nad kwasami nukleinowymi w Polsce.

1999

R. Tomaszewski, E. Mogielnicka, A. Jerzmanowski

Both the 5S rRNA gene and the AT-rich flanks of Xenopus laevis oocyte-type 5S rDNA repeat are required for histone H1-dependent repression of transcription of pol III-type genes in in vitro reconstituted chromatin. Nucleic Acids Research 26(24), 5596-5601,1998.

1998

M. Popenda, E. Biala, J. Milecki, R.W. Adamiak


Solution structure of RNA duplex containing altezrnating CG base pairs: NMR study of r(CGCGCG)2 and 2'-0-Me(CGCGCG)2 under low salt conditions. Nucleic Acids Research 22, 4589-4598, 1997

1997

L. Woźnia, J. Pyzowski, W.J. Stec

New approach to the synthesis of oligo(nucleoside methanephosphonate)s. Journal of Organic Chemistry 61, 879-881, 1996

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
Nagrody im. Bronisława Filipowicza
za popularyzację biochemii i nauk pokrewnych

 

Przyznawana od 2001 roku

 

Nagroda za popularyzację biochemii została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne dla uczczenia profesora Bronisława Filipowicza (1904-1988), autora szeregu książek i wielu artykułów popularyzujących osiągnięcia biochemii i pokrewnych nauk biologicznych, członka honorowego Towarzystwa i Doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.

 1. Celem nagrody jest podkreślenie w środowisku naukowym znaczenia popularyzacji nauk biologicznych.
 2. Nagroda przyznawana jest w wyniku konkursu za osiągnięcia popularyzatorskie w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii i pokrewnych im nauk biologicznych. Nagroda może być przyznawana za wydawnictwa książkowe, cykle artykułów, filmy i programy komputerowe popularno-naukowe o tematyce związanej z ta dziedziną, których miejscem publikacji lub tworzenia jest Polska. W szczególnych przypadkach wyróżniona może być wybitna twórczość translatorska lub wybitna działalność społeczna w zakresie popularyzacji biochemii i nauk pokrewnych, jeśli jest ona poparta twórczością w tej dziedzinie.
 3. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje członkom Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 4. Nagroda jest przyznawana co cztery lata, a przedstawione do niej osiągnięcia obejmują ostatnie cztery lata przed rokiem przyznania nagrody. W przypadku cyklu publikacji co najmniej jedna część cyklu powinna ukazać się w ciągu tego okresu.
 5. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Oceniającej, powoływanej przez nowo ukonstytuowany Zarząd, na okres 4 letniej kadencji. Nazwisko osoby nagrodzonej zostaje podane do wiadomości członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 6. Na nagrodę składają się: medal i dyplom.
 7. Obok nagrody głównej mogą być przyznawane wyróżnienia.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 10.01.2000r
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodnicząca Komisji:

 

prof. dr hab. Ludmiła Żylińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
Telefon: (42) 272 56 80
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 


 
Laureatka bieżącej edycji konkursu:

 

 

dr hab. Małgorzata Iciek

 

z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

nagroda została przyznana za :

 

 „Za działalność promującą nowe kierunki nauk o życiu

w związku z 44 Kongresem FEBS w Krakowie,

w którym pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.”

 

 
Laureaci z poprzednich lat:
 
V edycja konkursu, 2016
 
 • dr Teresa Wesołowska nagroda została przyznana za:  Za sługi w upowszechnianiu edukacji biochemicznej

 


 
 

IV edycja konkursu, 2012

 • prof. dr hab. Sławomir Pikuła (redaktor naczelny Postepow Biochemii) - Za całokształt dzialalności jako redaktor naczelny "Postępów Biochemii"

 


III edycja konkursu, 2008

Trzy równorzędne nagrody otrzymali dziennikarze:

 • Jacek Michalak (telewizja),
 • Krzysztof Michalski (radio) 
 • Sławomir Zagórski (prasa)

 

"... za popularyzację osiągnięć biochemii i biologii molekularnej"

 


 

II edycja konkursu, 2004

 • Tomasz Twardowski

 

"... w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie upowszechniania nauk biologicznych zarówno w szerokich kręgach społeczeństwa jak i w gremiach doradczych, poprzez liczne publikacje podejmujące problematykę biotechnologii, czynny udział w otwartych zebraniach poświęconych popularyzacji wiedzy i posiedzeniach gromadzšcych ludzi gospodarki i polityki"


 

I edycja konkursu, 2001

 

Nagroda główna:

 • Magdalena Fikus

"... w uznaniu dorobku naukowego, organizacji "Festiwali Nauki" w Warszawie, a także prezentację osiągnięć nauk biologicznych w środkach powszechnego przekazu"

Wyróżnienie:

 • Aleksandra Kubicz

"... w uznaniu dorobku naukowego, publikację książki pt. "Tajemnice ewolucji molekularnej", PWN 1999, oraz organizację "Festiwalu Nauki" na Dolnym Śląsku"

 

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease"

W imieniu organizatorów zapraszamy na Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease", organizowanej przez pracowników ICHB PAN w Poznaniu, w dniach 28-30 września 2022 r. Więcej informacji w zakładce Konferencje / Zaproszenia Na Konferencje...

więcej więcej