logo PTBIOCH

logo FEBS

Nagrody

Acta Biochimica Polonica Journal Awards
Regulations

 

Przyznawana od 2024 roku

 

Purpose

The Acta Biochimica Polonica Journal Awards, established by the Polish Biochemical Society, aim to recognize outstanding contributions to biochemical research published in the Acta Biochimica Polonica journal.

Award Categories

The following three award categories are established:

Best Paper Award: Recognizes the experimental paper published (within the previous calendar year) in Acta Biochimica Polonica that demonstrates exceptional scientific quality, significance, and originality.

Best Paper by Young Investigator Award: Acknowledges the outstanding experimental paper authored (first, equal contribution or corresponding author) by a young investigator, defined as an individual who has completed their academic degree (max. PhD) within the past five years at the time of paper acceptance to Acta Biochimica Polonica.

Best Review Paper Award: Honors the review (or short review) article published in Acta Biochimica Polonica that provides an exceptional overview and synthesis of current research trends and developments in the field of biochemistry.

Eligibility

Papers eligible for consideration for the Acta Biochimica Polonica Journal Awards must be published in the Acta Biochimica Polonica journal within the previous calendar year.

Nomination and Selection Process

Nominations for the Acta Biochimica Polonica Journal Awards may be made by members of the Editorial Board. The selection committee proposed (and chaired) be Chief Editor (prof. Grzegorz Węgrzyn), appointed by the Polish Biochemical Society Executive Committee, shall consist of experts in the field of biochemistry and members of the Acta Biochimica Polonica Editorial Board. The selection committee shall evaluate nominated papers based on criteria such as scientific excellence, significance of the research, clarity of presentation, and originality.

Award Presentation

The Acta Biochimica Polonica Journal Awards shall be presented annually during a ceremony organized by the Acta Biochimica Polonica and Polish Biochemical Society. Recipients of the awards shall receive a certificate of recognition and may be invited to present their work at the zoom award ceremony or special Gala Ceremony or at a meeting of Polish Biochemical Society (every second year). The first Award Ceremony (to recognize papers published in 2024) will be planned in Spring 2025 by the zoom award ceremony.

Final regulations

These regulations shall take effect upon approval by the Council of the Polish Biochemical Society. All detailed regulations, including: calendar of activities, will be determined by the editorial staff of Acta Biochimica Polonica.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 19.04.2024r

 

Polskie Towarzystwo Biochemiczne przyznaje następujące nagrody:

Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa, za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski

Nagrodę za najlepszą pracę z chemii i biochemii kwasów nukleinowych

Nagrodę im. Witolda Drabikowskiego, za najlepszą pracę doktorską z biochemii

Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku "Postępy Biochemii"

Nagrodę im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych biochemików, za najlepsze doniesienie podczas Zjazdu Towarzystwa

stypendium im. Janiny Opieńskiej-Blauth dla studentów uczestniczących w Zjeździe Towarzystwa

Nagrodę im. Antoniego Dmochowskiego za osiągnięcia w nauczaniu biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii

Nagrodę im. Bronisława Filipowicza za popularyzację biochemii i nauk pokrewnych

REGULAMIN
Nagrody „Diplôme d'honneur”
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

 

Przyznawana od 2016 roku

 

Na podstawie uchwały Zarządy Głównego (ZG) PTBioch z dnia 21 marca 2016 r. o przyznawaniu Dyplomu Honorowego (Diplôme d'honneur) ustala się następujący regulamin:

§1. Postanowienia ogólne

  1. Dyplom Honorowy (Diplôme d'honneur) jest wyróżnieniem dla osób szczególnie zasłużonych dla:
    • rozwoju badań biochemicznych w Polsce,
    • Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w zakresie promowania biochemii w Polsce.
  2. Osoby wyróżnione nie muszą być członkami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

§2. Zasady przyznawania Dyplomu Honorowego

  1. Dyplom Honorowy zostaje przyznany przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
  2. Wniosek o przyznanie Dyplomu Honorowego jest przedstawiany przez Prezydium Zarządu Głównego na zebraniu Zarządu Głównego.

§3. Postanowienia końcowe

  1. 1Wręczenie Dyplomu Honorowego następuje na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch lub w czasie innej uroczystości ogłoszonej przez Prezydium ZG PTBioch.
  2. Ustalenia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego regulaminu.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 19.04.2024r

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej