logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

 

 

Ponownie smutno; w dniu 8 kwietnia 2021 r., zmarł w Katowicach prof. dr hab. n. med. Marian Dróżdż, emerytowany kierownik Katedry Biochemii i Chemii Wydziału Lekarskiego obecnego Śląskiego Uniwersytetu Medyczego w Katowicach - Ligocie. Od lat 60. ub. wieku Profesor był aktywnym, dynamicznym członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Oddziale Katowickim i Zarządzie Głównym. W strukturach Uczelni pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1972-1975, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu w latach 1975-1977 oraz 1981-1983.

 

Badania metabolicznych aspektów tkanki łącznej oraz poznawanie niektórych mechanizmów metaboliczno-biochemicznych doświadczalnej miażdżycy tętnic zajmowały naczelną pozycję w Jego pracy naukowej. Swoimi dociekaniami udowodnił, iż induktory zespołu kolagenozopodobnego - hydralazyna, binazyna, prokainamid - zaburzają metabolizm głównych biochemicznych makromolekuł tkanki łącznej, tak na etapie ich biosyntezy jak i degradacji. Ponadto wykazał molekularne zmiany w strukturze, usieciowaniu i glikozylacji kolagenu tkanki łącznej u zwierząt z kolagenozą polekową. W warunkach polekowych kolagenoz stwierdził ogólnoustrojowe zaburzenia metabolizmu miedzi, cynku, selenu oraz składników systemu antyoksydacyjnego organizm. Udowodnił, że hydralazyna, binazyna i prokainamid zaburzają w badaniach in vitro hodowli komórkowej fibroblastów równowagę oksydoredukcyjną, prowadząc do uszkodzenia DNA pod wpływem wolnych rodników. Zagłębiając się   w mechanizmy metaboliczno-biochemiczne doświadczalnej miażdżycy tętnic poznał niektóre z nich indukowane peptydami elastynopochodnymi, metioniną i dietą bogatolipidową.

 

Jest współautorem ponad 350 opublikowanych prac, w tym ok. 100 ukazało się w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym. Treścią publikacji były wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na modelach zwierzęcych i w hodowli komórkowej fibroblastów oraz badań klinicznych z zakresu patobiochemii tkanki łącznej, obejmujące problemy związane z zaburzeniami metabolizmu (kolagenu, proteoglikanów, glikozaminoglikanów elastyny), aktywności enzymów (kolagenolitycznych, elastolitycznych, antyoksydacyjnych), stężenia (miedzi, cynku, selenu), procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych). Profesor był autorem kilku rozdziałów w 5 skryptach do ćwiczeń z chemii fizjologicznej dla studentów medycyny i stomatologii, redaktorem 2 skryptów do ćwiczeń z chemii i biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego.

 

Prof. Marian Dróżdż był członkiem Towarzystw Naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej, Federacji Europejskich Towarzystw Tkanki Łącznej.

 

Jego aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną deceniano przez lata, odznaczając  m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia", złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego".

Odszedł  bardzo przyjazny Człowiek, radosny, optymistyczny, i zwyczajnie dobry; Cześć Jego pamięci. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 17.04.2021 r. o godz. 11:00 w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Katowicach przy ul Zadole 36, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Parafialnym w Katowicach-Piotrowicach.

Rodzinie Pana Profesora, Jego Współpracownikom i Przyjaciołom oraz Wszystkim, którym Profesora zabrakło składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu!

 

We wspomnieniu wykorzystano informacje zawarte w witrynie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Szanowni Państwo,

26.02.2021 w piątek o godzinie 12:00 odbędzie się mini-sympozjum on-line:

https://zoom.us/j/94728906771

„Dzień Chorób Rzadkich: terapie dostępne i poszukiwanie nowych”

wydarzenie jest organizowane przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawskie Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Warszawski Oddziała Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki  i Fundację Rdzeniowego Zaniku Mięśni (SMA). Informacje o mini-sympozjum na stronie https://www.ibb.waw.pl/pl/kalendarium-ibb

prof Teresa Żołądek, dr hab. Beat Burzyńska prof IBB,

prof Joanna Kruszewska (przewodnicząca WOPTbioch)

wydarzenie zostało zarejestrowane na stronie międzynarodowego koordynatora: rarediseaseday.org

https://www.rarediseaseday.org/event/poland/754

 

-- 
prof. dr hab. Joanna Kruszewska
Institute of Biochemistry and Biophysics
Polish Academy of Sciences
Pawińskiego 5a
02-106 Warsaw
tel.+48 22 5921207

We Wrocławiu w dniu 1 marca 2021 roku zmarła Pani Profesor Maria Teresa Malicka - Błaszkiewicz

Dwunastego grudnia 2019 r., w dniu 89 urodzin, zmarł nagle prof. dr hab. n. med. Leon Żelewski.

Prof. Żelewski był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG), który ukończył w 1954 r. Już jako student został zatrudniony na etacie zastępcy asystenta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego AMG, kierowanym przez prof. Włodzimierza Mozołowskiego. Podczas swojej 47-letniej pracy w naszej Uczelni przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery akademickiej – od zastępcy asystenta, asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego (1973 r.) aż do profesora zwyczajnego (1989 r.).

Bardzo ważny dla rozwoju naukowego profesora Żelewskiego był roczny staż naukowy w laboratorium prof. C. A. Villee’a w bostońskim Harvard University, który odbył dzięki uzyskanemu stypendium - Fogarty International - NIH (Fogarty International - National Institutes of Health).

W 1967 r. objął funkcję kierownika Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego AMG.

Profesor Leon Żelewski był promotorem ośmiu przewodów doktorskich, sprawował opiekę nad habilitacjami, recenzował wiele rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Pod Jego kierunkiem powstały liczne prace magisterskie. Organizował i prowadził szkolenie dla magistrów farmacji przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych oraz dla nauczycieli szkół średnich z zakresu biochemii i biologii molekularnej w ramach kursów organizowanych przez kuratorium.

Był również wieloletnim opiekunem studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego. Przez trzy lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii Medycznej AMG.

Profesor był członkiem komitetów: Biochemii i Biofizyki PAN (1978-1981, 1984-1989), Patofizjologii Klinicznej PAN (1985-1987), Chemii Analitycznej PAN (1985-1987) i Nauk Fizjologicznych PAN (1992-1994). Zasiadał w Radzie Konsultacyjnej Bioinżynierii (1981-1985). W 1965 r. został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 1973-1999 był członkiem Rady Redakcyjnej "Acta Biochimica Polonica", a od 1985 do 1992 r. jej przewodniczącym. W latach 1966-1968 i 1972-1978 przewodniczył gdańskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Prof. Leon Żelewski był znany w międzynarodowym środowisku naukowym ze swoich osiągnięć w badaniach nad regulacją syntezy hormonów steroidowych w łożysku ludzkim. Tematyka zapoczątkowana przez zespół stworzony przez Profesora stanowiła wdzięczny teren prac badawczych Jego wychowanków i nadal pozostaje polem twórczych poszukiwań. Unikalny charakter badań i szczególna dla łożyska rola przemian hormonów steroidowych, nadawały im rangę ważności z punktu widzenia fizjologii, a ich wysoki poziom zapewnił trwałe miejsce w nauce. Prace Profesora i Jego zespołu były publikowane w periodykach zagranicznych o wysokim standardzie naukowym i powszechnie cytowane w piśmiennictwie światowym.

Działalność naukowa Profesora spotkała się z uznaniem środowiska naukowego i została wyróżniona licznymi nagrodami. Otrzymał prestiżowe nagrody sekretarza Polskiej Akademii Nauk (1973, 1980, 1989 r.), nagrody ministra zdrowia (1963, 1977, 1980, 1987 r.) oraz wielokrotnie nagrody rektora AMG. Profesor był znakomitym dydaktykiem. Jego wykłady cieszyły się dużą popularnością, zarówno wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego, jak i Wydziału Lekarskiego AMG (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny - GUMed). Był współautorem wielokrotnie wydawanego i modyfikowanego skryptu dla studentów, charakteryzującego się przystępnością przedstawienia złożonych zagadnień z zakresu biochemii. Dużym sukcesem Profesora było wychowanie wielu uczniów, których nauczył umiejętności wyboru właściwych metod do rozwiązywania określonych problemów, rzetelnego podejścia do pracy naukowej oraz mobilizował do intensywnej pracy badawczej.

Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1974 r.) oraz Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1990 r.).

Po przejściu na emeryturę profesor Leon Żelewski nadal interesował się życiem i działalnością naukową w obu Katedrach Biochemii GUMed. Był człowiekiem o szerokiej wiedzy, krytycznym sposobie myślenia, umiejącym wnikliwie analizować przedstawski)iane wyniki badań naukowych. Z Jego umiejętności często korzystali młodzi pracownicy naukowi, z którymi chętnie i życzliwie dzielił się swoim bogatym doświadczeniem. Cechą szczególnie cenną u Profesora była Jego ogromna prawość i uczciwość w każdej dziedzinie działalności, przy jednoczesnej wielkiej osobistej skromności.

Prof. Leon Żelewski był ważną osobą w naszym kręgu naukowym i pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła i miła. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy szczęście Go poznać i z Nim współpracować przez wiele lat.

Przyjaciele i współpracownicy

obu Katedr Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

(przyg. prof. Julian Świerczyński)

W dniu 16 listopada odbła się w Szczecinie Konferencja: "Nowotwory - naukowo potwierdzone terapie wspierające profilaktykę i żywienie"

http://neurobiota.pum.edu.pl/?fbclid=IwAR0HuZn_Kc14Vq18oNQ-Ici84kAxFOc-ECBdnCMv-FN7QZd_PpGgaDWQx1Y

 

Podkategorie

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wirtualny Kongres FEBS 2021

Wirtualny Kongres FEBS 2021

Kongres FEBS 2021 odbędzie się całkowicie w przestrzeni wirtualnej. Więcej szczegółó: https://2021.febscongress.org/

więcej więcej