logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW


Konkurs stypendialny, edycja 2016, organizowany jest we współpracy z UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla badaczek. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu. 

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki – w wieku do 35 lat dla doktorantek, i do 45 lat dla habilitantek, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Uczestniczki Konkursu ubiegają się o trzy roczne stypendia po 30.000 zł każde (dla doktorantek), i dwa roczne stypendia po 35.000 zł każde (dla habilitantek). Stypendia wypłacane są w 12 comiesięcznych ratach.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także studentki. Nowa kategoria ma na celu zachęcenie młodych kobiet już na etapie studiów do podejmowania prac badawczych i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki.

Termin zgłoszeń: 31 maja 2016 r.
Fundatorem jest UNESCO/L’ORÉAL.

Więcej informacji o programie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl oraz na stronie wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/489975114529403/

1 kwietnia 2016 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbyła się VII Edycja Konkursu Biochemicznego dla uczniów liceów z województwa lubelskiego. Patronat merytoryczny nad Konkursem tradycyjnie objął Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, natomiast patronat honorowy Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Teresa Misiak, Lubelski Kurator Oświaty.

Do VII edycji Konkursu zgłosiło się 102 uczniów z 28 szkół licealnych...

 

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof. Grabskiego w latach 1999–2014 na temat nauki w kontekście nauczania, polityki, innowacyjności, a także przemyślenia na temat uczciwości i rzetelności w nauce oraz roli nauki w rozwoju społeczeństwa. Prof. Grabski zwraca w swojej książce uwagę, że kluczem do zapewnienia nauce przyszłości są trzy powiązane ze sobą sprawy: jakość, model kariery i intelektualna oferta dla młodych

O książce, i o jej zasadniczej tematyce czyli o kondycji polskiej nauki rozmawiali profesorowie: Maciej Żylicz, prezes FNP, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Mirosława Marody, była wiceprezes PAN oraz Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP.

Maciej W Grabski

Na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej znajduje się raport dotyczący badania bibliometrycznego przeprowadzonego wśród polskich naukowców, w tym laureatów konkursów FNP, przez Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersytetu w Lejdzie. Badanie zostało wykonane na zlecenie FNP w ramach projektu SKILLS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza bibliometryczna dotyczy lat 2002–2012/13. Z uwagi na wiarygodność danych i metod bibliometrycznych badanie objęło wyłącznie przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Opracowanie jest wynikiem jednej z pierwszych tego typu profesjonalnie wykonanych analiz bibliometrycznych, jaką zleciła polska instytucja finansująca badania naukowe. Wyniki analizy ukazują interesujący obraz polskiej nauki stanowiąc istotny wkład do dyskusji o jej kondycji i potencjale.

Na stronie FNP można zapoznać się z Raportem Bibliometrycznym: http://www.fnp.org.pl/wyniki-badania-bibliometrycznego-laureatow-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej (wg informacji w witrynie FNP).

Nagroda im. Artura Rojszczaka (nieżyjący filozof) - to wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto przyznawane corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych badaczy, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, i nie tkwiąc wyłącznie w ciszy pracowni i laboratoriów robią coś cennego dla innych

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Proponując kandydatury do nagrody warto podjąć kontakt z członkami wymienionymi na podstronie „Stypendyści” specjalizujących się w dziedzinie nauki zbliżonej do specjalności kandydata.

 Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Konkurs finansowo wspiera Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, a medialnie kilku patronów, m.in. Forum Akademickie.

Kandydatury można nadsyłać do dnia 31 stycznia 2015 r. w postaci "wniosku o przyznanie nagrody" w wersji papierowej i elektronicznej. Regulamin Nagrody oraz formularz zgłaszania kandydatów dostępne na stronie: http://www.ksz-fnp.org/nagroda%20im.%20a.%20rojszczaka.html

Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease"

W imieniu organizatorów zapraszamy na Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease", organizowanej przez pracowników ICHB PAN w Poznaniu, w dniach 28-30 września 2022 r. Więcej informacji w zakładce Konferencje / Zaproszenia Na Konferencje...

więcej więcej