logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Z przyjemnością donosimy, że 21 listopada 2016 r. na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 15:00 odbyło się
nadzwyczajne zebranie członków i licznych sympatyków Oddziału
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w tym pracowników,
doktorantów i studentów Wydziału. W odpowiedzi na inicjatywę seminaryjną
„_Nowe Horyzonty Przyrodnicze_" podjętą przez Zarząd Główny, w trakcie
wymienionego zebrania został wygłoszony wykład przez prof. dr hab. Martę
Miączyńską, kierownika Pracowni Biologii Komórki w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tematyka
wystąpienia dotyczyła endosomów jako platform sygnałowych w aktywacji
szlaków prozapalnych w komórce. Poniżej przedstawiamy fotorelację z
wydarzenia. Autorem wszystkich zdjęć jest dr Andonis Karachitos.

Opracował: dr hab. Michał Rurek (Wydz. Biologii UAM)

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski obchodzi okrągłe 200. urodziny. Za kilka dni społeczność akademicka Warszawy, i nie tylko, świętować będzie oczekiwane urodziny Uniwersytetui.

Uczelnia powstała na mocy edyktu Aleksandra I podpisanego 19 listopada 1816 r. Powołano wówczas pięć wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny, Nauk i Sztuk Pięknych. Kilka lat później studiowało tu około 800 studentów, a wykładało 40-50 profesorów. Obecnie na UW funkcjonuje 21 wydziałów, studiuje 44,6 tys. młodych ludzi, rozwija się naukowo 3,2 tys. doktorantów a pracuje 3,3 tys. nauczycieli akademickich, w tym 820 profesorów.

Kilka warszawskich uczelni miało swoje początki na UW. W 1950 roku wydziały Lekarski i Farmaceutyczny stworzyły Akademię Medyczną (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny). Akademia Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstały z wydziałów teologicznych. Na UW wykładano również weterynarię (dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Był też Zakład Fizjologii Człowieka, który później wszedł w skład Akademii Wychowania Fizycznego, a rysunek i malarstwo można teraz studiować na Akademii Sztuk Pięknych.

W XIX wieku dzieje uczelni były odbiciem historii Polski i jej mieszkańców. Gdy wybuchały powstania przeciw okupantowi, studenci brali w nich udział. Gdy kończyły się niepowodzeniem, uczelnię zamykano (w 1831 i w 1869 r). Na skutek rusyfikacji od 1869 r. aż do 1915 r. na UW językiem wykładowym był rosyjski, a rektorami Rosjanie. Język polski wrócił na uczelnię w czasie I wojny światowej. W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, a Uniwersytet całkowitą swobodę nauczania. Wówczas warszawska uczelnia stała się największą w kraju. Uniwersytet Warszawski zamknięto po wybuchu II wojny światowej. W roku 1945 Uniwersytet Warszawski, mimo zniszczeń wojennych, strat ludzkich i materialnych został reaktywowany.

W dniu 19 listopada zatrzyma się licznik uruchomiony przed tysiącem dni na fasadzie dawnej Biblioteki, a odmierzający dni pozostałe do okrągłych urodzin UW. Uczelnia rozpocznie trzecie stulecie działalności. W tym dniu o godz. 16.30 przed budynkiem dawnej Biblioteki odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Kampus główny przybierze odświętną formę, będzie wielki uniwersytecki tort, świeczki, urodzinowy mapping i fajerwerki. Na te przyjemności zaprasza wszystkich chętnych Rektor Uczelni – prof. Marcin Pałys.

Świętowanie zakończy się podczas galowego koncertu w Filharmonii Narodowej, który rozpocznie się wkrótce po spotkaniu przed Biblioteką, o godz. 19:00. Podczas koncertu po raz pierwszy zostanie wykonany utwór Through the Looking-Glass, specjalnie na 200. urodziny UW skomponowany przez p. Pawła Szymańskiego. Orkiestrę Filharmonii poprowadzi maestro Jacek Kaspszyk. Goście usłyszą też Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina w wykonaniu Julianny Awdiejewej, laureatki I nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina z 2010 roku.

Od roku trwają na Uniwersytecie wydarzenia związane z obchodami jubileuszu. Odbyły się już Światowy Zjazd Absolwentów, naukowe spotkania pod hasłem Odkryj UW!, regaty wioślarskie, Uniwersytecki Wehikuł Czasu, koncerty „Chopin był z UW” oraz jubileuszowe publikacje z serią "Monumenta Universitatis Varsoviensis”.

Pracownicy UW, którzy przyczynili się lub nadal przyczyniają do rozwoju swoich jednostek, a tym samym całej uczelni, zostaną uhonorowani złotymi i srebrnymi Medalami 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystości wręczenia Medali odbęda się 19, 23 i 30 listopada br. W sumie do rąk zasłużonych pracowników trafi 525 Medali 200-lecia.

Autorką projektu odznaczenia jest artysta - plastyk p. Magdalena Dobrucka, absolwentkawarszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, członkini International Art Medal Federation.

Więcej w zakładce:   http://www.uw.edu.pl/dwa-stulecia-historii/

W 77. rocznicę aresztowania przez hitlerowców 183 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni Krakowa, i wywiezienia ich do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau – w Collegium Novum UJ oddano hołd ofiarom akcji Sonderaktion Krakau.

Tę szczególną operację zniszczenia polskiej elity intelektualnej okupant przeprowadził w dniu 6 listopada 1939 roku.

W uroczystości po raz drugi wzięły udział wszystkie uczelnie skupione w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Wcześniej delegacje władz rektorskich, wykładowców i studentów złożyły wieńce i zapaliły znicze na grobach wybitnych naukowców pochowanych na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim, a także w koszarach 16. Batalionu Powietrzno-desantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki pod tablicą upamiętniającą pobyt aresztowanych profesorów przed ich wywiezieniem do Sachsenhausen. Dodatkowo na cmentarzu Rakowickim odsłonięto po renowacji nagrobek profesora Stanisława Zaremby, uznawanego za najwybitniejszego polskiego matematyka przełomu XIX i XX wieku, i głównego twórcy silnego ośrodka matematycznego na UJ.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w przemówieniu podczas uroczystości przypomniał, że władze UJ przed 25 laty nawiązały przyjacielskie kontakty z Uniwersytetem Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Podjęta współpraca wykazała jedność w myśleniu i działaniu oraz ujawnia zrozumienie trudnej i bolesnej historycznej przeszłości i szczęśliwie dla obu krajów teraźniejszą kooperację bez barier. Współpraca pomiędzy oboma uniwersytetami trwa od 1989 roku i obejmuje niemal wszystkie dziedziny naukowe, w szczególności zaś nauki społeczne, humanistyczne, prawne, biologiczne, nauki o Ziemi, fizykę, astronomię, informatykę i bibliotekoznawstwo, a od 1997 roku również nauki medyczne. W dowód porozumienia i aktywnych kontaktów między uczelniami złoty medal "Plus ratio quam vis" otrzymał Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Medal odebrał prof. Dieter W. Heermann, prorektor ds. kontaktów międzynarodowych. Motywuje on do dalszej, ścisłej oraz wartościowej współpracy naukowej i wymiany studentów.

Podczas uroczystości w Collegium Novum UJ ważnym wydarzeniem było wystąpienie O potrzebie przypominania naszych zmarłych profesorów prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Następnie prof. Dorota Segda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, zarecytowała wiersz Pan od przyrody Zbigniewa Herberta, a przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Patrycja Piłat odczytała Apel Pamięci. Po uroczystości w auli odsłonięto tablicę pamiątkową przed salą nr 56, tą samą, do której hitlerowcy w 1939 roku zwabili profesorów i wykładowców, aby później ich aresztować.

Obchody Akademickiego Dnia Pamięci zakończyło złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum oraz przed Dębem Wolności.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała Nagrody, które postrzegane są w opinii społecznej jako najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Laureatami zostali wybitni polscy uczeni - profesorowie Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prof. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ został nagrodzony przez FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów. Nagrodą FNP została wyróżniona teoria ewolucji historii życiowych organizmów autorstwa prof. Jana Kozłowskiego. Kluczowym dla rozwoju teorii był esej teoretyczny z 1992 r. opublikowany w czasopiśmie „Trends in Ecology and Evolution”. Laureat opisał w nim, jak organizmy rozporządzają dostępnymi zasobami na potrzeby wzrostu i rozmnażania oraz jaki ma to wpływ na wiek dojrzewania i masę ciała.

Prof. Józef Spałek z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ otrzymał nagrodę w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J. Jest to standardowy model w teorii układów silnie skorelowanych elektronów. Silne korelacje między elektronami stanowią podstawę wyjątkowych właściwości fizycznych takich układów, jak niekonwencjonalne (wysokotemperaturowe) nadprzewodnictwo i nowe fazy kwantowe

Prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otrzymał Nagrodę FNP obszarze nauk chemicznych i o materiałach za odkrycie niezwykłych właściwości optycznych nanomateriałów dla optyki nieliniowej. Profesor Marek Samoć jest specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej, zaangażowanym w badania nad nowymi materiałami dla optoelektroniki i fotoniki.

 Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,  Wydział Zamiejscowy w Sopocie, otrzymał Nagrodę FNP w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego. Laureat badał, jak ludzie spostrzegają i oceniają innych ludzi oraz samych siebie. Ustalił, że samych siebie spostrzegamy głównie na wymiarze sprawczości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależy poczucie własnej wartości (samoocena). Natomiast innych postrzegamy z perspektywy odbiorcy głównie na wymiarze wspólnotowości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależą nasze oceny i postawy wobec innych osób. Oceniając siebie samych patrzymy z perspektywy sprawcy monitorującego skuteczność działania i bierzemy pod uwagę głównie sprawność w realizacji własnych celów, o których z góry zakładamy, że są dobroczynne.

Nagrody FNP przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody 200 tys. zł.

Jubilat - Prof. Stanisław Bielecki, jeden z liderów polskiej biotechnologii - obchodzi 9 listopada b.r. 70. Urodziny. Piękne  życzenia urodzinowe składa Zarząd Główny, a Współpracownicy dołączają list, jakże serdeczny!

 

Add multos annos, Panie Profesorze! 

 

Sandomierzanin z urodzenia, Łodzianin z wyboru

Profesor Stanisław Bielecki urodził się 70 lat temu w Sandomierzu. W 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów poznał obecną żonę Marię. Po ich ukończeniu podjął pracę w Instytucie Biochemii Technicznej, którym kieruje od 1998 roku. Znakomicie łączył życie rodzinne ze swym powołaniem zawodowym. Doktorem nauk technicznych został w 1978 r, stopień doktora habilitowanego nadano mu w 1990 r, a osiem lat później - tytuł profesora. W międzyczasie pojawiły się na świecie dzieci: córka Ewa i syn Piotr.

Swoją karierę na Wydziale Chemii Spożywczej rozpoczynał pod skrzydłami prof. Edwarda Galasa, który wówczas budował pierwszą w Polsce Szkołę Biochemii Technicznej. Założyciel Instytutu Biochemii Technicznej szybko poznał się na młodym adepcie nauki, a dzisiejszy Jubilat ciężką pracą i zaangażowaniem odpowiadał na dawane mu szanse i nowe wyzwania. Był to przecież okres naszej polskiej rzeczywistości, kiedy wymiana naukowa nie była łatwa, a dostęp do źródeł światowej wiedzy mocno skomplikowany. Jeszcze jako młody asystent otrzymał wówczas mało powszechną możliwość wyjazdu na roczny staż do dobrego japońskiego uniwersytetu w Osace. Po powrocie wprowadził nowoczesne techniki badawcze do eksperymentów realizowanych w Instytucie. Prof. Galas będąc rektorem PŁ w latach 1975-1981 powiedział, iż „jego uczeń także zostanie Rektorem PŁ”. Przewidywania się sprawdziły bowiem Jubilat był zarówno prodziekanem, dziekanem, prorektorem jak i w latach 2008 – 2016 pełnił funkcje Rektora PŁ. Od początku swej działalności zawodowej Stanisław Bielecki związany jest z Politechnika Łódzką, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora zwyczajnego. Był współorganizatorem pierwszego w Polsce kierunku kształcenia w zakresie biotechnologii, jak również aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Biotechnologii od momentu jej powstania w 1978 roku, będąc między innymi członkiem sześcioosobowego Zarządu tego biotechnologicznego gremium. Jego pasje naukowe rozwijały się od badań nad budową i enzymatyczną hydrolizą biopolimerów ściany komórkowej drożdży po biosyntezę biopolimerów mających szereg użytecznych aplikacji; od biochemii technicznej, przez biotechnologię przemysłową do biogospodarki, której jest ekspertem zarówno krajowym jak i europejskim.

Obecnie zajmuje się biokatalizą, enzymatyczną syntezą oligosacharydów, syntezą bakteryjnej celulozy, biotechnologią molekularną. Z jego inspiracji zakres badań Instytutu rozszerzył się o tematy, wykorzystujące nowoczesne techniki molekularne – inżynierię genetyczną, funkcjonalną genomikę, bioinformatykę, hodowle komórkowe i tkankowe. Prace naukowe obejmują miedzy innymi nowoczesne biomateriały (nanoceluloza bakteryjna), wykorzystanie odpadowej biomasy roślinnej przy użyciu metod biorafinacji i transformacji mikrobiologicznej do otrzymywania różnych produktów, mikrobiologiczną solubilizację węgla brunatnego, a także opracowania metod bioremediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. W IBT prowadzone są także badania w zakresie krystalografii białek, nutrigenomiki.

Osiągnięcia zespołu Profesora Bieleckiego charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz mają znamiona oryginalności i wysokiego zaawansowania technologicznego, szczególnie w obszarze biomateriałów. Są one również znakomitym przykładem skuteczności zintegrowanych działań z zakresu biotechnologii molekularnej i przemysłowej oraz medycyny w osiąganiu nowych rozwiązań ważnych problemów.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem nowego kierunku kształcenia Biogospodarka, uruchomionego po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim wspólnie przez trzy uczelnie (PŁ, PW, WAT).

Prof. S. Bielecki bardzo aktywnie działa w różnych krajowych towarzystwach naukowych.

Jest członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, przewodniczącym Sekcji Biotechnologii PTBioch. Był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Federacji Biotechnologii.

Był współorganizatorem 8-miu międzynarodowych i 6-ciu krajowych konferencji oraz kongresów naukowych, między innymi sympozjum „Food Biotechnology” pod auspicjami EFB. Wypromował 14-tu doktorów i ponad 100 magistrów i inżynierów. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji, 63 patenty i zgłoszenia patentowe, jest współautorem trzech monografii i współredaktorem książki „Food Biotechnology”.

Nadal jest bardzo czynny zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej, jak i w działalności na rzecz budowania polskiej biotechnologii w Europie i świecie. Wydaje się uprawnione stwierdzenie, że Jubilat należy do liderów polskiej biotechnologii.Prof. S. Bielecki został uhonorowany miedzy innymi nagrodami indywidualnymi I i II stopnia MNSWiT, wyróżniony tytułem doktora Honoris Causa University of Strathclyde w Glasgow.

Jego motto życiowe mocno uwidaczniające się w różnych sytuacjach to służyć ludziom i nauce; najważniejszy jest dla niego człowiek.

Obecnie cieszy się wszystkimi osiągnięciami swoich dzieci, a także dwójką uzdolnionych muzycznie wnucząt: Mikołajem i Michaliną. Jest nadal człowiekiem bardzo aktywnym, dbającym o rozwój środowiska naukowego, o rozwój własnego instytutu oraz człowiekiem z wieloma planami na przyszłość.

Sto lat, Profesorze!

Przyjaciele

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej